Quyết định 373/QĐ-BCA-V19

Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Bộ Công an

Nội dung toàn văn Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2018 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c thành viên Hội đồng PHPBGDPL BCA;
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- C
ng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-BCA-V19 ngày 23/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2018; Chỉ thị số 01/CT-BCA-V11 ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2018, Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật và các Kế hoạch triển khai thi hành các đạo luật mới được Quốc hội ban hành, nhất là các đạo luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an.

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực thi công vụ, góp phần làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm tự học tập, tìm hiu pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

2. Yêu cầu

2.1. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò chủ động tham mưu của tổ chức pháp chế các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương), trách

………..

sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...Tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo các văn bản pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, cho ý kiến hoặc ban hành trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và huy động các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

1.3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy pháp luật trong các học viện, nhà trường Công an nhân dân cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là các đạo luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác công an. Nghiên cứu đổi mới hình thức, biện pháp, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo (học viện, trường đại học, trường cao đng, trường trung cấp, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...) của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động được phân công theo Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 28/9/2017).

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân, V19.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

1.4. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11) trong Công an nhân dân theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; phát động phong trào thi đua và tổ chức tổng kết 5 năm hưởng ứng triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2018.

………..

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Cơ quan thực hiện: Tng cục Cảnh sát, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

c) Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, cải cách hành chính cho cán bộ làm công tác pháp chế trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

3. Triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công trong Đề án “Tăng cường phbiến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (ban hành Kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong Công an nhân dân năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: V19 chủ trì, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ đã đề ra trong Kế hoạch.

4. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên đến năm 2020 của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

5. Tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu pháp luật phục vụ triển khai Bộ luật hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017; Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật tín ngưỡng, tôn giáo...; rà soát, hệ thống hóa, cập nhật

………..

9. Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thành lập các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Công an các cấp, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các chương trình, đề án có liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và của Bộ Công an.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018.

II. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/5), 1 năm (trước ngày 25/11), xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) theo quy định tại Thông tư số 64/2015/TT-BCA ngày 09/12/2015 của Bộ Công an quy định chế độ báo cáo trong Công an nhân dân.

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Công an một số đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả và xây dựng báo cáo của Bộ Công an trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký, gửi cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 373/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu373/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 373/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu373/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành23/01/2018
        Ngày hiệu lực23/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật

          • 23/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực