Quyết định 3730/QĐ-BGTVT

Quyết định 3730/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3730/QĐ-BGTVT phê duyệt danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 3730/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009 ngày 28/07/2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phải triển khai đúng nội dung, tiến độ ghi trong thuyết minh đề cương được duyệt và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3730/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3730/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3730/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3730/QĐ-BGTVT phê duyệt danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3730/QĐ-BGTVT phê duyệt danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3730/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3730/QĐ-BGTVT phê duyệt danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3730/QĐ-BGTVT phê duyệt danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực