Quyết định 3732/QĐ-UBND

Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3732/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001;

Căn cứ Công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3630/STC-TCDN ngày 04/10/2013 về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấp vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa với các nội dung sau:

1. Tổng vốn cấp đợt này: 48.722.963.638 đồng (Bằng chữ: bốn mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi tám đồng).

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Từ nguồn thu cổ phần hóa các đơn vị đã nộp tiền vào tài khoản Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tỉnh: 47.947.829.388 đồng; bao gồm:

+ Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa: 1.405.085.713 đồng;

+ Công ty Cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa: 5.377.448.954 đ;

+ Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa - Công ty CP: 4.749.339.394 đ;

+ Công ty Cổ phần Sông Mã: 27.833.645.327 đ;

+ Công ty Cổ phần In báo Thanh Hóa: 8.582.310.000 đ;

- Từ nguồn thu tiền cổ tức: 775.134.250 đồng; bao gồm:

+ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn: 534.770.000 đ;

+ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sầm Sơn: 154.199.250 đ;

+ Công ty CP Đường thủy nội địa XDGT: 86.165.000 đ.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thông báo cấp vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng đối tượng và thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (HS22482).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3732/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3732/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2013
Ngày hiệu lực25/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3732/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3732/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành25/10/2013
        Ngày hiệu lực25/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Thanh Hóa

            • 25/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực