Quyết định 3733/QĐ-UBND

Quyết định 3733/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3733/QĐ-UBND 2019 sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3733/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Căn cứ Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 657/TTr-STNMT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2019 (kèm Đề án số 4807/STNMT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2019) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2429/SNV-TCBC ngày 29 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

a) Sáp nhập Phòng Nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu vào Phòng Khoáng sản và đổi tên thành Phòng Khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

b) Sáp nhập Phòng Giá đất - Bồi thường tái định cư vào Chi cục Quản lý đất đai;

c) Bỏ các phòng chuyên môn tại các Chi cục và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (làm việc theo chế độ Thủ trưởng với chuyên viên).

Điều 2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành như sau:

“3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

3.2. Các đơn vị thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

- Phòng Khoáng sản - Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

3.3. Các cơ quan trực thuộc Sở:

- Chi cục Bảo vệ môi trường (không tổ chức phòng);

- Chi cục Quản lý đất đai (không tổ chức phòng);

- Chi cục Biển và Hải đảo (không tổ chức phòng).

3.4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (không tổ chức phòng);

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Văn phòng Đăng ký đất đai.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự các tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.

3. Xây dựng phương án tổ chức lại cơ quan hành chính (Chi cục) và đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3733/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3733/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2019
Ngày hiệu lực13/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3733/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3733/QĐ-UBND 2019 sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3733/QĐ-UBND 2019 sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3733/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Đắc Tài
       Ngày ban hành13/12/2019
       Ngày hiệu lực13/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3733/QĐ-UBND 2019 sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3733/QĐ-UBND 2019 sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

           • 13/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực