Quyết định 3734/QĐ-UBND

Quyết định 3734/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 3734/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp nông thôn Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3734/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2173/TTr-SNN ngày 30/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi tiết, có Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, cấp xã công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của đơn vị và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và chuyên trang cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT. KSTTHC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện

 

LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (05 TTHC)

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

Sở Nông nghiệp và PTNT

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

3.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

4.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

5.

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện

1.

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (03 TTHC)

2.

Thủ tục Khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng là rừng sản xuất

Hạt Kiểm lâm sở tại thuộc Chi cục Kiểm lâm

3.

Thủ tục Tận dụng gỗ rừng tự nhiên

4.

Thủ tục Tận thu gỗ rừng tự nhiên

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện

 

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (03 TTHC)

1.

Thủ tục Khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng là rừng sản xuất

UBND cấp xã có rừng

2.

Thủ tục Tận dụng gỗ rừng tự nhiên

3.

Thủ tục Tận thu gỗ rừng tự nhiên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3734/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3734/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3734/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3734/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp nông thôn Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3734/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp nông thôn Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3734/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành04/12/2017
       Ngày hiệu lực04/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3734/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp nông thôn Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3734/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp nông thôn Hải Dương