Quyết định 374/QĐ-CT

Quyết định 374/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt chủ trương lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 374/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 374/QĐ-CT

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 92/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKH ngày 07/01/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ; Thông tư số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP Quyết định 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi cả nước đến năm 2020;

Căn cứ mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khoá XV) nhiệm kỳ 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 405/SNN-CN ngày 3/4/2012; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu t­ư tại văn bản số 271/SKH-KTN ngày 20/4/2012 về đề nghị phê duyệt chủ trương lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020, với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Tuyên Quang.

3. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị liên quan.

4. Mục tiêu của quy hoạch:

- Quy hoạch hệ thống sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyển dần từ quy mô nhỏ, phân tán sang chăn nuôi gia trại, trang trại, bán công nghiệp và công nghiệp.

- Khai thác tiềm năng, thế mạnh để nâng cao hiệu quả, tăng giá trị sản xuất chăn nuôi: Đàn trâu tăng 2%/năm, đàn bò tăng 5,5%/năm, đàn lợn tăng 7%/năm, đàn gia cầm tăng 7%/năm.

- Chủ động kiểm soát và khống chế các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

5. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

6. Nội dung quy hoạch:

- Đánh giá dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội và điều tra, đánh giá hiện trạng phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi có tiềm năng, thế mạnh, hình thành vùng, cụm chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; quy hoạch xây dựng, phát triển các nhà máy, cơ sở chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm để thu hút đầu tư, liên kết thị trường tiêu thụ.

- Quy hoạch xây dựng các cơ sở sản xuất giống vật nuôi, chú trọng xây dựng, nâng cấp các trung tâm giống cấp I, giống chất lượng cao; vùng cung cấp giống gia súc, gia cầm trong dân để cung ứng đủ con giống bảo đảm chất lượng cho sản xuất; lựa chọn nhập nội giống để cải tạo đàn giống địa phương.

- Quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; tận dụng nguồn thức ăn sẵn có của địa phương để phát triển chăn nuôi thông qua áp dụng các quy trình xử lý, chế biến nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng và khả năng hấp thụ của vật nuôi, tăng năng suất, giá trị vật nuôi.

- Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ở trung tâm huyện, thành phố, thị trấn, trung tâm cụm xã, vùng đông dân cư, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

- Nghiên cứu đề xuất chuỗi giá trị từ chăn nuôi đến thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chăn nuôi chủ lực của tỉnh.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2012.

8. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2012.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật để triển khai thực hiện lập dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nội dung Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KTCNLN;
- Chuyên viên NLN;
- Lưu VT, (Hòa 26).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 374/QĐ-CT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 374/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/04/2012
Ngày hiệu lực 26/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 374/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 374/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 374/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 374/QĐ-CT
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành 26/04/2012
Ngày hiệu lực 26/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 374/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 374/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi

  • 26/04/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/04/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực