Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2008 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành cần sửa đổi bổ sung

Nội dung toàn văn Quyết định 374/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Lâm Đồng cần sửa đổi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH CẦN SỬA ĐỔI BỔ SUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 16 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cần sửa đổi bổ sung gồm: 32 văn bản.

(Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao cho các ông Giám đốc: Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công nghiệp căn cứ Quyết định này chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2007 CẦN SỬA ĐỔI BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 374 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Số TT

Hình thức

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

Ghi chú

1

Quyết định

102/QĐ-UB

24/02/1986

Đặt số hiệu đường bộ thuộc tỉnh

Không còn phù hợp với thực tế

 

2

Quyết định

625/QĐ-UB

26/11/1990

Kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh

Cho phù hợp Luật Thanh tra 2005

 

3

Quyết định

998/QĐ-UB

05/12/1994

Thực hiện chế độ chính sách cho học sinh dân tộc đang theo học ở các trường chuyên nghiệp ngoài tỉnh

Cho phù hợp Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 4/4/2006

 

4

Quyết định

117/QĐ-UB

23/01/1997

Ban hành bản qui định về những nhiệm vụ cụ thể của Hạt kiểm lâm cấp huyện trên địa bàn tỉnh LĐ

Cho phù hợp với Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 và Thông tư số 22/2007/TTLT-BNN-BNV

 

5

Quyết định

2017/QĐ-UB

19/12/1997

Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở GTVT tỉnh Lâm đồng

Cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao

 

6

Quyết định

02/1999/QĐ-UB

20/01/1999

Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh

Căn cứ pháp lý là Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 đã hết hiệu lực. Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quyết định số 82/2006/QĐTTg ngày 14/4/2206 (280.000đ/người/tháng)

 

7

Quyết định

112/1999/QĐ-UB

08/9/1999

Phê duyệt tạm thời một số định mức chi của sự nghiệp Văn hoá, Thể dục, Thể thao

Cho phù hợp tình hình thực tế vì mức chi quy định tại Quyết định này quá thấp.

 

8

Quyết định

134/1999/QĐ-UB

20/10/1999

Qui định mức trợ cấp cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo tại xã nghèo

Cho phù hợp tình hình thực tế

 

9

Quyết định

29/2000/QĐUB

14/02/2000

Ban hành quy định tạm thời về trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ-công chức đi học.

Cho phù hợp với Thông tư 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 và tình hình thực tế của địa phương

 

10

Quyết định

48/2000/QĐ-UB

09/3/2000

Quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng tại 3 trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, lang thang, cơ nhỡ ở địa phương.

Cho phù hợp tình hình thực tế

 

11

Quyết định

131/2000/QĐ -UB

11/12/2000

Phê duyệt quy hoạch các lò giết mổ gia súc tập trung từ năm 2001 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cho phù hợp Nghị định số 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 

12

Quyết định

112/2001/QĐ -UB

31/10/2001

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên bắt buộc chữa bệnh tại trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp tình hình thực tế

 

13

Quyết định

124/2001/QĐ -UB

27/11/2001

Quy định mức thu học phí dạy thêm

Cho phù hợp tình hình thực tế theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND

 

14

Quyết định

29/2002/QĐ -UB

12/3/2002

Bổ sung Quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 của UBND tỉnh về trợ cấp tiền thưởng đối với CBCC đi học

Cho phù hợp với TT 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của tình hình thực tế của địa phương

 

15

Quyết định

64/2002/QĐ -UB

19/4/2002

Điều chỉnh mức học bổng đối với học sinh các trường PTDT nội trú thuộc tỉnh Lâm Đồng quy định tại Quyết định 02/1999/QĐ -UB ngày 20/01/1999 của UBND tỉnh

Căn cứ pháp lý là QĐ số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 đã hết hiệu lực từ ngày 14/5/2006 - Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với QĐsố 82/2006/QĐTTg ngày 14/4/2206

 

16

Quyết định

80/2002/QĐ-UB

7/6/2002

Ban hành quy định về quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh

Cho phù hợp Pháp lệnh Thú y 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP.

 

17

Quyết định

53/2003/QĐ-UB

29/42003

Kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan kiểm lâm, công an, quân đội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác bảo vệ rừng

Tăng cường một số biện pháp theo Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 8/3/2006

 

18

Quyết định

114/2003/QĐ-UB

25/8/2003

Ban hành bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với định mức dự toán xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng

 

19

Quyết định

128/2003/QĐ-UB

16/9/2003

Phê duyệt đề án về giải pháp kiềm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với Nghị quyết 32/2007/NQ-CP

 

20

Chỉ thị

24/2003/CT-UB

22/10/2003

Tăng cường công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng lưới bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp tình hình thực tế

 

21

Quyết định

144/2003/QĐ-UB

22/10/2003

Quy định mức thu học phí đối với các trường phổ thông bán công dân lập

Cho phù hợp Luật Giáo dục và tình hình thực tế hiện nay

 

22

Quyết định

66/2004/QĐ -UB

15/4/2004

Cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp tình hình thực tế

 

23

Quyết định

68/2004/QĐ -UB

22/4/2004

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Theo Công văn số 110/KHCN ngày 16/4/2007 của Sở Khoa học Công nghệ

 

24

Quyết định

102/2004/QĐ -UB

21/6/2004

Về xử lý trách nhiệm đối với Chủ rừng, kiểm lâm, Ban lâm nghiệp cấp xã không kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, phát đốt rừng làm rẫy trái phép xảy ra trên địa bàn

Cho phù hợp Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

 

25

Quyết định

112/2004/QĐ -UB

02/7/2004

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Điểm b khoản 4 và điểm g khoản 8 trùng với chức năng của Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Bưu chính viễn thông

 

26

Quyết định

54/2005/QĐ-UB

07/3/2005

Quy định mức thu và quản lý thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp Nghị định số 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ

 

27

Quyết định

198/2005/QĐ-UBND

17/10/2005

Sửa đổi một số điều của quy định mức thu và quản lý thuỷ lợi phí ban hành theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp Nghị định số 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ

 

28

Quyết định

201/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

Quy định tạm thời mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố, tổ dân phố, xóm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với khả năng của ngân sách địa phương (theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 )

 

29

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND

14/02/2006

Ban hành đơn giá để tính toán bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp với quy định tại Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNTvà tình hình về giá cả thị trường hiện nay

 

30

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND

01/11/2006

Về mức chi bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Cho phù hợp TT liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 và TT liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007

 

31

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND

15/02/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

32

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND-

25/9/2007

Về việc phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cho phù hợp Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 374/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 374/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 374/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Lâm Đồng cần sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 374/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Lâm Đồng cần sửa đổi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu374/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành01/02/2008
        Ngày hiệu lực01/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 374/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Lâm Đồng cần sửa đổi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 374/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Lâm Đồng cần sửa đổi

            • 01/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực