Quyết định 3745/QĐ-UBND

Quyết định 3745/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3745/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3745/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Thời gian thực hiện: từ ngày 02 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (qua email)
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; (qua email)
- Các Sở, Ban ngành tỉnh; (qua email)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; (qua email)
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, với các nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả công việc.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2018 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của ngành, địa phương mình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 26/03/2018 để tổng hợp, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện nội dung trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công việc.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại các ngành, địa phương; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(kèm theo Kế hoạch số 3745/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Nội dung

Kết quả

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn

thành

I. Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo; Rà soát danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thủ tục hành chính và nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC

1

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Tháng 12/2017

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của Sở, ngành, UBND cấp huyện

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

 

Quý I/2018

2

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

- Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018

- Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

- Trước 15/ 02/2018

- Tháng 4 /2018

3

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

- Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018

Văn phòng UBND

tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Tháng 12/2017

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

 

Quý I/2018

4

Rà soát danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; - UBND cấp huyện

02lần /năm

5

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính dành cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ KSTTHC năm 2018.

- Thư mời tập huấn.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Quý I/2018

II

Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

1

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai minh bạch TTHC thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, bộ thủ tục hành chính dùng

Cập nhật thống kê các TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

- VP UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2018

 

chung cấp huyện và cấp xã theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

 

 

 

 

2

Tổ chức in và cấp phát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, bộ thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện (sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố).

Các Bộ TTHC của các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh và của cấp huyện đã được công bố năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành tỉnh

Thường xuyên trong năm 2018

3

Cập nhật các TTHC đã công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên website của tỉnh.

Các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên trong năm 2018

III

Niêm yết công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

1

- Niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

- Công bố, công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

Báo cáo việc niêm yết, công khai TTHC theo quy định pháp luật (được tổng hợp trong các báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả hoạt động KSTTHC)

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

 

Thường xuyên trong năm 2018

2

Tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo đúng với quy định được Chủ tịch UBND tỉnh công bố

Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

 

Thường xuyên trong năm 2018

IV

Thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

1

Rà soát quy định thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết.

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Danh mục cắt giảm TTHC thời gian giải quyết

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành liên quan;

- UBND cấp huyện

Quý III/2018

2

Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính một số thủ tục kiến nghị đơn giản hóa.

Tổng hợp kết quả tính chi phí tuân thủ TTHC vào báo cáo rà soát đơn giản hóa TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên quan

Quý III/2018

3

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Báo cáo rà soát đơn giản hóa TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý III/2018

V

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Văn bản thông báo lịch kiểm tra;

- Kiểm tra thực tế;

- Báo cáo kết quả kiểm tra;

- Công văn chỉ đạo

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý II+III/2018

 

 

kiểm soát TTHC sau khi kiểm tra.

 

 

 

VI

Tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý; kiểm tra, đôn đốc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc xử lý phản ánh, kiến nghị.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh

- UBND cấp huyện,

Thường xuyên trong năm 2018

2

Tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn đề xuất (tùy yêu cầu công việc)

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh;

- UBND cấp huyện, xã

Thường xuyên trong năm 2018

VII

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

1

Biên soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, công khai địa chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

- Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cấp phát cho đội ngũ cán bộ đầu mối hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; - Tờ rơi, tờ gấp công khai địa chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Quý II/2018

2

Thay đổi thông tin panô tuyên truyền tại 11 huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tin tuyên truyền về công tác Kiểm soát TTHC trên các Panô tại 11 huyện, thị xã, thành phố.

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- UBND cấp huyện

Quý II/2018

VIII

Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC để trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp (bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính)

1

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện báo cáo tình hình giải quyết TTHC theo mẫu quy định (bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính) gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp

- UBND cấp xã thực hiện báo cáo tình hình giải quyết TTHC theo mẫu quy định(bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính) gửi về UBND cấp huyện để tổng hợp

- Báo cáo tình hình giải quyết TTHC của các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã. - Báo cáo đột xuất (nếu có).

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã

Định kỳ: 3 tháng/ năm

2

Báo cáo đột xuất (nếu có)

 

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện; cấp xã

Trong năm 2018

IX

Các công việc khác về kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Trung Ương

 

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện; cấp xã

Thường xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3745/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3745/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3745/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3745/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3745/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3745/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính An Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3745/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính An Giang

         • 18/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực