Quyết định 3746/QĐ-UBND

Quyết định 3746/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3746/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3746/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018. Thời gian thực hiện: từ ngày 02 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (qua email)
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
(qua email)
- Các Sở, Ban ngành tỉnh; (qua email)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3746 /QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI RÀ SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Mục đích

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các TTHC rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân.

Cắt giảm chi phí về thời gian và chi phí tuân thủ của người thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, tiết kiệm chi phí của nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định TTHC không phù hợp, không cần thiết, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC.

2. Yêu cầu

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên cơ sở hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hành chính.

Sản phẩm rà soát quy định thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, xác định công tác rà soát quy định thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Phạm vi rà soát

Quy định về thủ tục hành chính thể hiện dưới mọi hình thức thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với từng thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tiêu chí, nguyên tắc rà soát

Các thủ tục hành chính được ban hành một cách chặt chẽ, nội dung đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của thủ tục hành chính.

Phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan khi giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm tính công khai, khách quan, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

2. Nội dung rà soát

Nội dung rà soát quy định thủ tục hành chính phải dựa trên Danh mục rà soát quy định thủ tục hành chính ban hành kèm theo Kế hoạch này. Ngoài nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

a) Chủ trì, tổ chức thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Văn phòng Chính phủ định kỳ theo quy định.

b) Chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018.

2. Các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch này theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh./.

 

DANH MỤC

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018)

STT

TÊN/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐẦU

HOÀN THÀNH

I

Nhóm TTHC, quy định có liên quan xuất nhập khẩu

1

Thủ tục xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

Xuất nhập khẩu

Sở Công thương

các cơ quan có liên quan

Quý I/2018

Quý I/2018

2

Thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh AG đối với các mặt hàng khác

 

Sở Công thương

các cơ quan có liên quan

Quý I/2018

Quý I/2018

3

Thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh AG đối với mặt hàng gỗ

 

Sở Công thương

các cơ quan có liên quan

Quý I/2018

Quý I/2018

II

Nhóm TTHC, quy định có liên quan công tác Phổ biến giáo dục pháp luật

1

Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Quý I/2018

Quý I/2018

2

Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

 

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Quý I/2018

Quý I/2018

III

Nhóm TTHC, quy định có liên quan khám, chữa bệnh

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa

Khám, chữa bệnh

Sở Y tế

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

2

Thủ tục đổi người chịu trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

Sở Y tế

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

IV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan Khoa học, công nghệ

1

Thủ tục Thẩm định công nghệ dự án đầu tư

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II/2018

Quý II/2018

2

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

V

Nhóm TTHC, quy định có liên quan Bảo hiểm xã hội

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

2

Hoàn tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

3

Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

4

Chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần

chính sách HBXH

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

5

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT; Khám chữa bệnh BHYT

Chính sách BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

6

Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH hàng tháng; Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng thay đổi tài khoản cá nhân hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh, ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

chi trả BHXH

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các cơ quan có liên quan

Quý II/2018

Quý II/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3746/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3746/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3746/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3746/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3746/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3746/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3746/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3746/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính An Giang

            • 18/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực