Quyết định 3747/QĐ-UBND

Quyết định 3747/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3747/QĐ-UBND 2014 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp công dân khiếu nại tố cáo Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3747/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TU NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại Tờ trình số 847/TTTP-P5 ngày 31 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các Phó CT;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban của Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Ban của HĐND Thành phố;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Các Báo, Đài;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng NCTH; Phòng PCNC (2b);
- Lưu: VT (PC/L) (Kèm Kế hoạch) 185

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TU NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3747/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU của Thành ủy);

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ, Chính quyền Thành phố với nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để ngăn ngừa, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố.

2. Yêu cầu:

- Thủ trưởng cơ quan các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU của Thành ủy gắn với cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương, đơn vị, ngành mình.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc hạn chế và ngăn ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp luật, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

- Quá trình tổ chức thực hiện phải sơ kết rút kinh nghiệm kịp thời những mặt làm được, chưa làm được và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thời gian tiếp theo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Giao Thanh tra Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và Văn phòng Tiếp công dân Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân cho Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Sau đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý.

Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2014.

2. Tổ chức rà soát, phân loại và tập trung thực hiện kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài:

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết và thực hiện phương án đã giải quyết theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 631/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng mục đích, yêu cầu: nắm chắc tình hình các vụ việc, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo được đồng thuận cao trong quá trình giải quyết; phấn đấu hàng năm giải quyết dứt điểm trên 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở - ngành Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết và Ủy ban nhân dân các quận - huyện có liên quan.

- Cơ quan rà soát, theo dõi: Thanh tra Thành phố.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Văn phòng Tiếp công dân Thành phố nâng cao trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; bố trí lịch để Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp công dân định kỳ và giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; có kế hoạch hướng dẫn việc củng cố, chấn chỉnh công tác tiếp công dân trên địa bàn Thành phố, chú ý khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

4. Tăng cường phối hợp tiếp công dân, xử lý các trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị về một nội dung:

4.1. Giao Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây viết tắt là Tổ công tác 2522), phối hợp cùng Ban Tiếp công dân các cấp tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý kịp thời các trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị về một nội dung vượt cấp lên Trung ương. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa việc công dân tập hợp đông người kéo về Trung ương khiếu nại, tố cáo; cùng các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục và đưa công dân trở về địa phương giải quyết; khi vận động công dân về, phải có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, không để tiếp tục khiếu nại, tố cáo lên trên; đối với các trường hợp tổ chức kích động, lôi kéo công dân khiếu nại đông người hoặc lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối thì phối hợp với lực lượng Công an để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

4.2. Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương, đến Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác 2522 phối hợp với Ban Tiếp công dân các cấp (nơi có công dân đi khiếu nại, tố cáo) kịp thời cử người đến Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước để vận động công dân trở về địa phương giải quyết; trong trường hợp cần thiết thì phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết triệt để.

4.3. Trường hợp công dân lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, nhà riêng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, giao Giám đốc Công an Thành phố kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước:

Thanh tra Thành phố tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, có nhiều quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa tổ chức thực hiện xong. Qua thanh tra đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và xử lý đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; việc quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chính sách xã hội, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kịp thời khắc phục yếu kém trong quản lý, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo:

6.1. Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những mặt yếu kém để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội, chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Thực hiện công khai minh bạch trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách quy hoạch, bồi thường, tái định cư. Xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chính sách xã hội, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

6.2. Thanh tra Thành phố tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch thanh tra các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và công tác quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân các quận - huyện; việc sử dụng đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Qua thanh tra, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất đai; chỉ đạo chấn chỉnh các thiếu sót, vi phạm pháp luật nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố có liên quan:

7.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nói riêng cho cán bộ, công chức và nhân dân; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật của công dân trong khi thực hiện các quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động, thuyết phục công dân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7.2. Các Báo, Đài tăng cường số lượng, chất lượng các tin, bài, chuyên mục phản ánh, góp ý, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trang Web Thành phố cần mở thêm trang thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh, trao đổi, bày tỏ ý kiến của công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với cải cách hành chính để thực hiện công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

7.4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chính sách quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại; về tố cáo, giải quyết tố cáo; quy định về quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn của Thành phố.

8. Xây dựng phần mềm “Quản hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo” thuộc 05 cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Giao Văn phòng Tiếp công dân Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu chung về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng thông tin báo cáo phục vụ cho công tác xử lý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian thực hiện: chậm nhất ngày 30 tháng 12 năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Giao Chánh Thanh tra Thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện để Thanh tra Thành phố tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố; kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng được thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Luật Thi đua, khen thưởng.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3747/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3747/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3747/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3747/QĐ-UBND 2014 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp công dân khiếu nại tố cáo Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3747/QĐ-UBND 2014 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp công dân khiếu nại tố cáo Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3747/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành01/08/2014
        Ngày hiệu lực01/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3747/QĐ-UBND 2014 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp công dân khiếu nại tố cáo Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3747/QĐ-UBND 2014 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp công dân khiếu nại tố cáo Hồ Chí Minh

         • 01/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực