Quyết định 375/QĐ-BTC

Quyết định 375/QĐ-BTC về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 375/QĐ-BTC 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn c Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn c Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đi với đơn v dự toán ngân sách, các tổ chức đưc ngân sách nhà nưc hỗ trợ;

Căn c Quyết định số 374/QĐ-BTC ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao b sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đ ngh của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b công khai s liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính (chi tiết theo ph lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k t ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng B và Thủ trưởng các đơn v có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ T
ài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kh
o bạc Nhà nước;
- TCT, KSNN, TCDTNN.
- Cục TH&TKTC (
để công khai);
-
Lưu: VT, KHTC. (15b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 375/QĐ-BTC ngày 22/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao (Công văn số 2758/BTC-HCSN ngày 12/3/2018)

Tổng số đã phân bổ (Quyết định số 374/QĐ-BTC ngày 22/3/2018)

Trong đó:

Tổng cục Thuế

Kho bạc Nhà nước

Tổng cục D trữ Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

1

Chi quản lý hành chính (khoản 341)

7.407,470

7.407,470

5.323,362

1.717,602

366,506

 

Kinh phí tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018

7.407,470

7.407,470

5.323,362

1.717,602

366,506

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Công văn số 6475/BNV-TCBC ngày 11/12/2017 của Bộ Nội vụ và Công văn số 2179/BTC-KHTC ngày 26/2/2018 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 375/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu375/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2018
Ngày hiệu lực22/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 375/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 375/QĐ-BTC 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 375/QĐ-BTC 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu375/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành22/03/2018
        Ngày hiệu lực22/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 375/QĐ-BTC 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 375/QĐ-BTC 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách

            • 22/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực