Quyết định 375/QĐ-UBND

Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 375/QĐ-UBND 2019 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(Theo Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 207/TTr-SKHĐT-TH, ngày 31/01/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực TU; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các Phòng NC;
- Lưu: 01.05.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1824/QĐ-TTG NGÀY 25/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)
(Kèm theo Quyết định số:375 /QĐ-UBND ngày 14 /02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

Trên cơ sở nội dung điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xác định các nội dung công việc cụ thể để triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là quy hoạch); tập trung xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các dự án đầu tư trong từng thời kỳ nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, định hướng của quy hoạch.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện quy hoạch nhằm thực hiện đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển.

Phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện gắn với công tác giám sát, kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm thực hiện của các cấp, các ngành và các địa phương.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Phổ biến, tuyên truyền nội dung quy hoạch

Tổ chức phổ biến sâu rộng nội dung quy hoạch trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân và doanh nghiệp để nắm vững mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ nhằm tạo được sự thống nhất, đồng thuận chung, thu hút mọi nguồn lực của toàn dân cũng như các nhà đầu tư tham gia đầu tư theo quy hoạch.

2. Triển khai các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực

- Lĩnh vực nông nghiệp – thủy lợi

+ Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Đề án Phát triển lúa gạo chất lượng cao và giống lúa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Kế hoạch thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây có múi tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Đề án phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ khoai lang tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Đề án nâng cao chất lượng đàn heo gắn liên kết, tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020.

+ Đề án nâng cao chất lượng đàn và hiệu quả chăn nuôi bò tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020.

+ Đề án xây dựng ngành hàng cá Tra phát triển theo hướng giá trị gia tăng bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Vĩnh Long.

+ Đề án xây dựng và phát triển nuôi cá lồng bè theo hướng kinh tế hợp tác và chuỗi liên kết sản xuất bền vững giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

+ Dự án "xây dựng thương hiệu cho nông sản chủ lực, sản phẩm đặc trưng nổi tiếng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018 - 2020.

- Lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại

+ Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Vĩnh Long.

+ Đế án tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Đề án nâng cao năng lực xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020.

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

+ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long.

+ Điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

+ Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030.

- Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội

+ Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Quy hoạch Phát triển ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020.

+ Đế án phát triển khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Chương trình Phát triển công nghệ sinh học tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020.

+ Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Một số lĩnh vực khác

+ Quy hoạch Quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

+ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020định hướng đến năm 2025.

+ Quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm.

3. Xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm

- Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, danh mục công trình trọng điểm, các dự án cụ thể để huy động nguồn lực thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm của tỉnh, quy hoạch ngành lĩnh vực đã được phê duyệt (còn hiệu lực), các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để triển khai thực hiện.

- Trường hợp các mục tiêu, định hướng của quy hoạch có thay đổi, bổ sung so với các mục tiêu nhiệm vụ trong các kế hoạch 5 năm đã ban hành thì trong kế hoạch hàng năm phải lồng ghép, bổ sung các mục tiêu, định hướng của quy hoạch để triển khai cho phù hợp và đạt các mục tiêu quy hoạch đề ra.

4. Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

- Căn cứ các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 và khả năng huy động các nguồn lực của tỉnh, tiếp tục sắp xếp, lựa chọn các dự án ưu tiên cho phù hợp với mục tiêu của từng năm, đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả đầu tư.

- Trên cơ sở danh mục chương trình, dự án được phê duyệt kèm theo quyết định 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, xác định danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, công bố rộng rãi để huy động các nguồn vốn thực hiện.

5. Triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch

- Xây dựng cơ chế chính sách và đào tạo nguồn nhân lực, triển khai xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư, khuyến khích xã hội hóa đầu tư lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội, dạy nghề, các lĩnh vực dịch vụ đô thị, môi trường,… phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh và pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch; huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển các dự án sản xuất kinh doanh.

- Triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, hợp tác giữa Vĩnh Long với các địa phương khác để cùng phát triển, nhất là trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, khoa học công nghệ.

- Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt các kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy trong từng giai đoạn.

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch

Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện quy hoạch; tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch trong từng thời kỳ để tổng hợp đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện quy hoạch đạt hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Để triển khai thực hiện Quy hoạch đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố quy hoạch theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận nghiên cứu, khai thác tài liệu quy hoạch.

- Phối hợp với với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, gắn kết các loại quy hoạch trên địa bàn như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (điều chỉnh), Quy hoạch phát triển ngành, Quy hoạch xây dựng - đô thị, Quy hoạch sử dụng đất; chủ trì, phối hợp trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch hàng năm để cụ thể các mục tiêu của quy hoạch; xây dựng danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong các kế hoạch 5 năm, hàng năm.

- Phối hợp với sở ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực tài chính; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch; sắp xếp thứ tự và ưu tiên đề xuất phân bổ vốn đầu tư hàng năm để xây dựng các công trình, dự án mang tính trọng điểm, động lực, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hiệu quả kinh tế, xã hội và phù hợp với quy hoạch.

- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ và đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện cho phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh.

2. Sở Công Thương

- Triển khai thực hiện các Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, điện lực của tỉnh; cụ thể hóa trong kế hoạch 5 năm và hàng năm để tổ chức thực hiện. Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh trong từng thời kỳ nhất định.

- Xác định hướng phát triển đối với những ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mới (điện mặt trời, điện sinh khối,...), các ngành, sản phẩm chủ lực sử dụng công nghệ mới, vừa bảo vệ môi trường vừa đảm bảo chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các cơ quan và địa phương có liên quan có giải pháp cụ thể trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

- Tổ chức sắp xếp lại mạng lưới bán lẻ, nhất là phát triển hệ thống kinh doanh bán lẻ hiện đại; thu hút đầu tư xây dựng, phát triển các khu thương mại, dịch vụ, chợ đầu mối tại thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, huyện Trà Ôn, Vũng Liêm.

- Tăng cường công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tạo mọi điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, các sản phẩm xuất khẩu từ các khu công nghiệp và các sản phẩm chế biến từ lúa gạo, thủy sản, cây ăn quả...

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức thực hiện các các quy hoạch phát triển, các đề án, kế hoạch phát triển ngành, lập dự án đầu tư để cụ thể hóa các chương trình, đề án. Tập trung vào cơ cấu ngành nông nghiệp – thủy sản, chương trình nông thôn mới, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Từng bước xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu nông sản hàng hóa cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, sản xuất quy mô lớn gắn khai thác chuỗi giá trị từ khâu giống - sản xuất - thu hoạch - chế biến - tiêu thụ - du lịch; nghiên cứu phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng phục vụ cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành; hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất an toàn.

- Tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư và hoàn thiện hệ thống thủy lợi kiểm soát lũ, ngăn mặn hiệu quả; đồng thời, bảo đảm cấp đủ nước cho sinh hoạt, sản xuất; xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lập dự án đầu tư để cụ thể hóa các chương trình, dự án đã được phê duyệt.

- Chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương trong huy động nguồn lực thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ như quốc lộ 1, 80, 53, 54, 57; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm như đường tỉnh 902, 907, 910, hạ tầng giao thông đô thị thành phố Vĩnh Long,...

- Phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan trong việc ưu tiên đầu tư cho việc cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống cầu đường trên địa bàn, ưu tiên hạ tầng giao thông để phát triển các khu, cụm công nghiệp, đường nhánh kết nối với hệ thống đường quốc lộ, đường cao tốc; phát triển hệ thống giao thông công cộng bảo đảm an toàn, văn minh.

5. Sở Xây dựng

- Xây dựng, trình duyệt các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, tổ chức xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành; trong đó tập trung vào kế hoạch thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, quản lý kiến trúc đô thị.

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng các đô thị, quy hoạch xây dựng các khu dân cư, khu đô thị mới có tiềm năng, gắn với sự phát triển các khu, cụm công nghiệp.

- Đẩy mạnh tốc độ phát triển các đô thị trung tâm, đô thị vùng ven và các điểm dân cư nông thôn nhằm tạo ra một bức tranh phân bố dân cư mới hài hòa với tổng thể chung. Cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh để đạt tiêu chí đô thị loại II và loại III; chỉnh trang, nâng cấp, phát triển các thị trấn tại các huyện để đạt các tiêu chí đô thị theo quy hoạch.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì hướng dẫn thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ tiếp cận và thuê đất sản xuất kinh doanh cho tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến Luật bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân về những vấn đề môi trường. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường ở các cấp các ngành; tăng cường công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường trong quá trình phát triển.

- Tập trung xây dựng cơ chế chính sách, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường. Kiểm soát, ngăn chặn mức độ gia tăng về ô nhiễm môi trường, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên đảm bảo tính hiệu quả và bền vững; phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng và triển khai chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Tổ chức xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển ngành, trong đó tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; tập trung vào các chương trình trọng điểm: Bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao cơ sở.

- Thu hút đầu tư xây dựng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, thực hiện liên kết phát triển du lịch trong vùng, trong nước và quốc tế, đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình, sản phẩm du lịch; đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí tổng hợp, các khu nghỉ dưỡng, các địa điểm có tiềm năng du lịch như: các cù lao trên sông Tiền, sông Hậu; bồi dưỡng, cập nhật kịp thời thông tin về kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử... đối với đội ngũ hướng dẫn viên du lịch để góp phần quảng bá giới thiệu hình ảnh, con người, điều kiện phát triển của tỉnh Vĩnh Long.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa văn hoá về cơ sở để vận động toàn dân xây dựng cuộc sống văn hoá mới. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Đầu tư một số công trình văn hoá trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao; phát triển một số môn thể thao thành tích cao mà tỉnh có điều kiện.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, các dự án đầu tư để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao đảm bảo cho quá trình phát triển lâu dài của tỉnh.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và phù hợp với Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 07-CT/TU ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; chăm lo và đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, có kế hoạch linh hoạt về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đảm bảo đội ngũ giáo viên đủ số lượng, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới; củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục - đào tạo.

9. Sở Y tế

- Phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; có chính sách, chế độ khuyến khích đãi ngộ và tạo điều kiện thu hút cán bộ y tế vào hệ thống y tế công lập, đặc biệt là bác sĩ, dược sĩ đại học và cơ chế thông thoáng trong tổ chức tuyển dụng, đầu tư kinh phí đào tạo cán bộ tại chỗ; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông dân số, củng cố mạng lưới tổ chức, tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh.

10. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cơ chế chính sách huy động các nguồn lực tài chính để thực hiện quy hoạch.

- Phối hợp Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về thu ngân sách hàng năm, bảo đảm cân đối bố trí đủ vốn cho các dự án, chương trình trọng điểm của tỉnh.

- Thực hiện công khai ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, nhất là việc thực hiện các chế độ, định mức chi tiêu mua sắm; ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn hợp lý cho đầu tư phát triển.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tập trung triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; về lao động việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo.

- Nhân rộng các mô hình dạy nghề theo nhu cầu thị trường, dạy nghề theo địa chỉ, cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm, phát triển các hình thức giao dịch, thông tin và mở rộng thị trường lao động trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác đào tạo nghề trong doanh nghiệp; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người có nhu cầu việc làm tiếp cận giao dịch; thực hiện tốt công tác điều tra khảo sát, cập nhật dữ liệu thông tin cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Nội vụ

- Tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử; xây dựng đề án 4 xã của thành phố Vĩnh Long lên phường và thành lập thị trấn Tân Quới huyện Bình Tân.

- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ; tuyển dụng, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đãi ngộ và tạo điều kiện để cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý về tỉnh công tác; tham mưu sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.

13. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới sáng tạo công nghệ, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ, quỹ hỗ trợ khoa học công nghệ,… Thực hiện hiệu quả các dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020; đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

- Tăng cường phổ biến thông tin khoa học – kỹ thuật, thông tin kinh tế thị trường; tăng cường công tác ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ. Liên kết với các viện, trường, trung tâm, nhà khoa học trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài, dự án khoa học. Tuyển chọn những chương trình, đề tài, dự án có tính khả thi cao, có khả năng ứng dụng, nhân rộng thành công. Đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực cho khoa học công nghệ, từng bước hình thành thị trường khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh

- Tập trung nâng cao chất lượng và xây dựng lực lượng thường trực đủ theo tổ chức biên chế thời bình và theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng và đảm bảo trang bị cơ sở vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

- Tăng cường xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, giỏi về nghiệp vụ, vững về chính trị. Tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự trên địa bàn, khu vực nông thôn, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ma túy; đảm bảo trang bị cơ sở vật chất cho công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

15. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long

- Tập trung tham mưu và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa nền hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, từng bước thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh, định hướng chuyển giao công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng 4.0; đào tạo tập huấn nguồn nhân lực có khả năng tận dụng các lợi ích của cuộc cách mạng 4.0.

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thực hiện quy hoạch đến các ngành, các cấp và nhân dân.

16. Các sở ban, ngành khác của tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm nghiên cứu nội dung quy hoạch, chủ động làm việc với các bộ, ngành trung ương và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu quy hoạch đề ra.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm từng thời kỳ theo lĩnh vực quản lý.

- Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Lồng ghép các mục tiêu, định hướng của quy hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch giai đoạn tiếp theo của các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các sở, ngành trong việc lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; xây dựng dự án đầu tư trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ những nội dung chủ yếu trong Kế hoạch này, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó phải xác định được nội dung công việc trọng tâm, các giải pháp thực hiện; định kỳ hàng năm và cuối kỳ quy hoạch báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các đoàn thể của tỉnh phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch.

Việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức có hiệu quả Kế hoạch này, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng quy hoạch đã đề ra.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2019
Ngày hiệu lực14/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 375/QĐ-UBND 2019 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 375/QĐ-UBND 2019 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu375/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành14/02/2019
        Ngày hiệu lực14/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 375/QĐ-UBND 2019 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 375/QĐ-UBND 2019 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long

         • 14/02/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/02/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực