Quyết định 3760/QĐ-BCT

Quyết định 3760/QĐ-BCT năm 2012 về Kế hoạch triển khai Quyết định 409/QĐ-TTg về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 04-KL/TW do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3760/QĐ-BCT năm 2012 Kế hoạch triển khai Quyết định 409/QĐ-TTg


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3760/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ “ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng; các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty; các Trường thuộc Bộ (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Bộ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Báo Công Thương, Tạp chí Công nghiệp, Tạp chí Thương mại;
- Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3760/QĐ-BCT ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Để triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

Bảo đảm thực hiện sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần và nội dung của Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đẩy mạnh và hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách sát thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình và xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo việ quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận với việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kết hợp việc triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương.

2. Tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Công Thương.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các đơn vị thuộc Bộ.

4. Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến 2012 của Bộ Công Thương, từ đó chọn lọc để kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại, xác định nhu cầu, phương hướng, nhiệm vụ và cách thức để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2016. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Triển khai kế hoạch truyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

5. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có chất lượng, am hiểu pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật theo Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu pháp luật mới ban hành cho Báo cáo viên pháp luật;

b) Củng cố, kiện toàn, tăng cường năng lực cho tổ chức pháp chế tại các đơn vị thuộc Bộ trong việc tham mưu giúp lãnh đạo Bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ này; có chính sách hợp lý, động viên, khuyến khích, huy động đội ngũ này tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, tập trung vào lĩnh vực pháp luật công thương; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống thông tin phổ biến giáo dục pháp luật hiện có qua trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật công thương.

7. Tăng cường lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực chuyên môn được giao.

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường đào tạo trực thuộc Bộ phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên dạy môn pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2016, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, đề nghị khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Kế hoạch và xây dựng báo cáo của Bộ để báo cáo Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3760/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3760/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2012
Ngày hiệu lực03/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3760/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3760/QĐ-BCT năm 2012 Kế hoạch triển khai Quyết định 409/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3760/QĐ-BCT năm 2012 Kế hoạch triển khai Quyết định 409/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3760/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành03/07/2012
        Ngày hiệu lực03/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3760/QĐ-BCT năm 2012 Kế hoạch triển khai Quyết định 409/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3760/QĐ-BCT năm 2012 Kế hoạch triển khai Quyết định 409/QĐ-TTg

         • 03/07/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/07/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực