Quyết định 3760/QĐ-UBND

Quyết định 3760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3760/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1902/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh (có quy trình kèm theo).

y ban nhân dân tỉnh giao: Giám đốc S Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyn, thị xã, thành phố căn cứ quy trình nội bộ được phê duyệt ch đạo việc xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công tnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);

- V0, V2, XD6, KSTT4;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT4.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3760/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3760/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2019
Ngày hiệu lực06/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3760/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3760/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành06/09/2019
        Ngày hiệu lực06/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3760/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Quảng Ninh

           • 06/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực