Quyết định 3766/QĐ-UBND

Quyết định 3766/QĐ-UBND năm 2017 về định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3766/QĐ-UBND 2017 định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3766 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang tối đa là: 170 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

2. Số hộ tham gia mô hình: 25 hộ/mô hình.

3. Định mức hỗ trợ:

a) Nghiên cứu, lập dự án một mô hình: 2.000.000 đồng.

b) Chi khảo sát, xác định chọn địa bàn, lựa chọn hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu và điều kiện để tham gia một mô hình: 5.000.000 đồng.

c) Hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án: 5.000.000 đồng/hộ.

d) Các chi phí khác (tập huấn triển khai mô hình; kiểm tra, giám sát thực hiện mô hình; đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện mô hình, ...): 38.000.000 đồng.

4. Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (nguồn vốn sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục xét chi hỗ trợ cho mô hình giảm nghèo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Website Văn phòng
- Lưu: HC-TC, KGVX, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

BẢN KÊ CHI TIẾT MỨC CHI HỖ TRỢ MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017)

TT

Nội dung

Định mức

(đồng)

 

Tổng mức kinh phí hỗ trợ cho một mô hình

170.000.000

1

Khảo sát, xác định chọn địa bàn, lựa chọn hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu và điều kiện tham gia mô hình

5.000.000

2

Nghiên cứu, lập dự án mô hình giảm nghèo

2.000.000

3

Hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án (dự kiến 5.000.000 đồng/hộ x 25 hộ)

125.000.000

4

Tập huấn, triển khai mô hình (Thời gian: 7 ngày. Số lượng: 25 người)

31.000.000

 

- Thuê hội trường, trang trí, bangol,..

7.000.000

 

- Thiết bị phục vụ học tập

3.500.000

 

- Hỗ trợ tiền nước uống, văn phòng phẩm (40.000 đồng/người/ngày)

7.000.000

 

- Hỗ trợ tiền ăn (50.000 đồng/người/ngày)

8.750.000

 

- Hỗ trợ Báo cáo viên hướng dẫn thực hiện mô hình (500.000 đồng/ngày)

3.500.000

 

- Tài liệu (50.000 đồng/người)

1.250.000

5

Kiểm tra, giám sát thực hiện mô hình.

4.000.000

6

Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện mô hình.

3.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3766/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3766/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3766/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3766/QĐ-UBND 2017 định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3766/QĐ-UBND 2017 định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3766/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3766/QĐ-UBND 2017 định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3766/QĐ-UBND 2017 định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo An Giang

            • 18/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực