Quyết định 3769/QĐ-BKHCN

Quyết định 3769/QĐ-BKHCN năm 2017 về phê duyệt Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ phiên bản 1.0

Nội dung toàn văn Quyết định 3769/QĐ-BKHCN 2017 phê duyệt Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 1.0 Bộ Khoa học


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3769/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHIÊN BẢN 1.0

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ phiên bản 1.0 (sau đây viết tắt là Kiến trúc).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Kiến trúc này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị đảm bảo phù hợp với Kiến trúc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ban Chỉ đạo ƯDCNTT (để t/h);
- Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Đại Dương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3769/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3769/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3769/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3769/QĐ-BKHCN 2017 phê duyệt Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 1.0 Bộ Khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3769/QĐ-BKHCN 2017 phê duyệt Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 1.0 Bộ Khoa học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3769/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýPhạm Đại Dương
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3769/QĐ-BKHCN 2017 phê duyệt Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 1.0 Bộ Khoa học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3769/QĐ-BKHCN 2017 phê duyệt Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 1.0 Bộ Khoa học

            • 28/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực