Quyết định 3769/QĐ-UBND

Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 2-2017)

Nội dung toàn văn Quyết định 3769/QĐ-UBND 2017 phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3769/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG HỘ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (ĐỢT 2-2017)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán, nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2;

Xét đề nghị của Liên Sở: Xây dựng - Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 140/TTr-LS-XD-LĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang đợt 2-2017 tại Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh, như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư: 35.520 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 26.190 triệu đồng;

- Ngân sách tỉnh: 9.330 triệu đồng.

2. Về số lượng đối tượng: Ưu tiên thực hiện hỗ trợ đối với nhà ở của người có công bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng mới hoặc sửa chữa có tên trong Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổng số hộ hỗ trợ đợt 2-2017 là 813 hộ (xây dựng mới: 642 hộ; sửa chữa: 171 hộ).

3. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đợt 2-2017 cho các huyện, thị xã, thành phố chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở lao động Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ Chương trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Giao Sở Tài chính điều chỉnh phân bổ vốn đối với huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh An Giang;
- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: XD, TC, KH&ĐT, LĐTBXH;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH, KTN & KGVX;
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (ĐỢT 2-2017)
(Kèm theo Quyết định số: 3769/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Đơn vị

Tổng số hộ

Trong đó

Tổng kinh phí (triệu đồng)

Trong đó:

Xây dựng mới

Sửa chữa

Vốn NS huyện tạm ứng (đối với NSTW hỗ trợ) (triệu đồng)

Nguồn vốn tỉnh chuyển về huyện, TX, TP (triệu đồng)

(1)

(2)

(3=4+5)

(4)

(5)

(6=7+8)

(7)

(8)

 

Tổng cộng

813

642

171

35.520

26.190

9.330

1

Long Xuyên

22

12

10

800

600

200

2

Châu Đốc

16

16

-

800

550

250

3

Tân Châu

125

53

72

4.090

3.240

850

4

An Phú

162

151

11

7.770

5.940

1830

5

Phú Tân

29

9

20

850

0

850

6

Tri Tôn

225

225

-

11.250

8.860

2390

7

Tịnh Biên

124

91

33

5.210

4.030

1180

8

Châu Phú

51

26

25

1.800

1.280

520

9

Chợ Mới

12

12

-

600

0

600

10

Thoại Sơn

47

47

-

2.350

1.690

660

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3769/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3769/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3769/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3769/QĐ-UBND 2017 phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3769/QĐ-UBND 2017 phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3769/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành18/12/2017
       Ngày hiệu lực18/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3769/QĐ-UBND 2017 phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3769/QĐ-UBND 2017 phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở An Giang

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực