Quyết định 377/1999/QĐ-BKH-KCN

Quyết định 377/1999/QĐ-BKH-KCN về việc ủy quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp quảng ngãi trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 377/1999/QĐ-BKH-KCN ủy quyền ban quản lý khu CN quảng ngãi lập dự án nhận thẩm định hồ sơ cấp chỉnh thu giấy phép đầu tư quản lý nước ngoài


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 377/1999/QĐ-BKH-KCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH DỰ ÁN; TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN; CẤP, ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT  

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 1 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Căn cứ đề nghị của ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.

1. Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi (sau đây gọi là Ban quản lý) là đầu mối hướng dẫn các nhà đầu tư đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hồ sơ dự án đầu tư được lập theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. ủy quyền Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ của các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào các Khu công nghiệp và các dự án đầu tư vào các Khu chế xuất nói trên và thẩm định, cấp Giấy phép đầu tư cho các dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Các dự án đầu tư Ban quản lý được ủy quyền cấp Giấy phép đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với Quy hoạch và Điều lệ Khu công nghiệp hoặc Khu chế xuất đã được phê duyệt.

2. Là dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ công nghiệp có quy mô đến 40 triệu đô la Mỹ, trừ những dự án thuộc Nhóm A theo quy định tại Điều 93 Nghị định số 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Có tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm đáp ứng quy định trong từng thời kỳ.

4. Có phương án bảo đảm nhu cầu về tiền nước ngoài hoặc thuộc lĩnh vực được Nhà nước đảm bảo hỗ trợ ngoại tệ.

5. Thiết bị, máy móc và công nghệ đáp ứng các quy định hiện hành; trường hợp không đáp ứng các quy định đó phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật chấp thuận.

6. Đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ.

Điều 3.

Việc thẩm định dự án do Ban quản lý thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định tại các Điều 83, 92, 94, 96 và 100 Nghị định số 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ban quản lý có trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương, trình ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4.

1. Ban quản lý tổ chức thẩm định và tự quyết định việc cấp Giấy phép đầu tư đối với các loại dự án sau:

- Các doanh nghiệp chế xuất có quy mô vốn đầu tư đến 40 triệu đô la Mỹ;

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và doanh nghiệp dịch vụ công nghiệp đáp ứng các quy định tại Điều 2 Quyết định này và có quy mô đến 5 triệu đô la Mỹ.

2. Thời hạn Ban quản lý thẩm định và cấp Giấy phép đầu tư là 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ dự án, không kể thời gian chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư theo yêu cầu của Ban quản lý.

Mọi yêu cầu của Ban quản lý đối với nhà đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh được thực hiện trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ dự án.

3. Đối với các dự án đầu tư nằm ngoài các quy định nêu trên thì trước khi ra quyết định, Ban quản lý có trách nhiệm gửi Tóm tắt dự án theo hướng dẫn kèm theo tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lấy ý kiến các Bộ, ngành về những vấn đề thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành.

Các Bộ, ngành được lấy ý kiến về dự án, kể cả trường hợp điều chỉnh Giấy phép đầu tư, có nhiệm vụ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ dự án; qúa thời hạn nói trên mà không có ý kiến bằng văn bản thì coi như chấp thuận dự án.

Điều 5.

Giấy phép đầu tư được soạn thảo theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh, Ban quản lý gửi Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (bản chính) và Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (bản sao).

Điều 6. Đối với các dự án Ban quản lý không được ủy quyền cấp giấy phép đầu tư, sau khi tiếp nhận, Ban quản lý giữ lại 1 bộ hồ sơ (bản sao) và chuyển toàn bộ số hồ sơ dự án còn lại kèm theo ý kiến của Ban quản lý về dự án đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định và cấp Giấy phép đầu tư theo quy định tại các điều 93, 94 Nghị định số 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 7.

1. Ban quản lý hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án; thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất theo các quy định tại Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được ủy quyền cấp Giấy phép đầu tư và cả các Giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp trong phạm vi hạn mức vốn đầu tư được ủy quyền.

3. Những trường hợp Ban quản lý quyết định với sự thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Do điều chỉnh Giấy phép đầu tư mà vượt qúa hạn mức vốn được ủy quyền, thay đổi mục tiêu hoặc bổ sung mục tiêu dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, giảm tỷ lệ xuất khẩu xuống dưới mức quy định đối với các sản phẩm có quy định tỷ lệ xuất khẩu.

- Giảm tỷ lệ góp vốn pháp định của Bên Việt Nam trong các trường hợp liên doanh hoặc chuyển hình thức liên doanh sang đầu tư 100% vốn nước ngoài.

- Giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn.

4. Ban quản lý quyết định giải thể doanh nghiệp và thu hồi các Giấy phép đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 8. Hàng qúy, 6 tháng và hàng năm, Ban quản lý tổng hợp việc cấp Giấy phép đầu tư, điều chỉnh Giấy phép đầu tư, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý và gửi báo cáo tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam.

Điều 9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi và kiểm tra Ban quản lý thực hiện các việc được ủy quyền theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chính phủ về việc ủy quyền quy định tại Quyết định này.

Điều 10.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:

- VPCP
- Các cơ quan ngang bộ,
- Cơ quan trực thuộc CP
- UBND tỉnh Quảng Ngãi
- Ban quản lý các KCN Việt Nam
- Ban quản lý các KCN Quảng Ngãi
- Các Vụ, đơn vị trong Bộ
- Lưu VP, KCN

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
Trần Xuân Giá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 377/1999/QĐ-BKH-KCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu377/1999/QĐ-BKH-KCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/1999
Ngày hiệu lực01/08/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 377/1999/QĐ-BKH-KCN

Lược đồ Quyết định 377/1999/QĐ-BKH-KCN ủy quyền ban quản lý khu CN quảng ngãi lập dự án nhận thẩm định hồ sơ cấp chỉnh thu giấy phép đầu tư quản lý nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 377/1999/QĐ-BKH-KCN ủy quyền ban quản lý khu CN quảng ngãi lập dự án nhận thẩm định hồ sơ cấp chỉnh thu giấy phép đầu tư quản lý nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu377/1999/QĐ-BKH-KCN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTrần Xuân Giá
        Ngày ban hành17/07/1999
        Ngày hiệu lực01/08/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 377/1999/QĐ-BKH-KCN ủy quyền ban quản lý khu CN quảng ngãi lập dự án nhận thẩm định hồ sơ cấp chỉnh thu giấy phép đầu tư quản lý nước ngoài

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 377/1999/QĐ-BKH-KCN ủy quyền ban quản lý khu CN quảng ngãi lập dự án nhận thẩm định hồ sơ cấp chỉnh thu giấy phép đầu tư quản lý nước ngoài

         • 17/07/1999

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/1999

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực