Quyết định 377/QĐ-UBND

Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ hiệu lực thi hành Quyết định 43/2006/QĐ-UBND, Quyết định 76/2006/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2006/QĐ-UBND NGÀY 12/06/2006; QUYẾT ĐỊNH SỐ 76/2006/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2006 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 32/TTr-STC ngày 19/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 12/06/2006 của UBND tỉnh về việc quy định mật độ cây trồng để làm cơ sở tính bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc bổ sung Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 12/06/2006 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm công báo;
- Phòng: KTN, Nội chính- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 35 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cầm Văn Đoản

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 377/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 377/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/02/2007
Ngày hiệu lực 09/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 377/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Sơn La
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 377/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Cầm Văn Đoản
Ngày ban hành 09/02/2007
Ngày hiệu lực 09/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Sơn La

Lịch sử hiệu lực Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Sơn La

  • 09/02/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/02/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực