Quyết định 3774/QĐ-UBND

Quyết định 3774/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3774/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thương mại của Sở Công Thương Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3774/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1253/TTr-SCT ngày 08/12/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 

2

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

3

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

4

Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

5

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

6

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

 

7

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

8

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

9

Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 

10

Thủ tục Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

 

11

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

12

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

13

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

14

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

15

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

16

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

17

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

18

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

19

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

 

 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

1

T-QBI-233122-TT Thủ tục số 24 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

2

T-QBI-233125-TT Thủ tục số 25 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

3

T-QBI-232932-TT Thủ tục số 21 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

4

T-QBI-233128-TT Thủ tục số 26 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

5

T-QBI-233145-TT Thủ tục số 28 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

6

T-QBI-233001-TT Thủ tục số 22 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

7

T-QBI-226436-TT Thủ tục số 01 mục B, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

8

Thủ tục số 01 mục A, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

9

Thủ tục số 02 mục A, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

10

Thủ tục số 03 mục A, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

11

Thủ tục số 04 mục A, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

12

Thủ tục số 05 mục A, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

13

Thủ tục số 06 mục A, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

14

T-QBI-233224-TT Thủ tục số 31 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

15

T-QBI-233249-TT Thủ tục số 32 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Sửa đổi theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

T-QBI-226170-TT Thủ tục số 02, mục B, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

2

T-QBI-226179-TT Thủ tục số 03, mục B, phần II, QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

3

T-QBI-226181-TT Thủ tục số 04, mục B, phần II,  QĐ số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này.

4

T-QBI-226208-TT Thủ tục số 07 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

5

T-QBI-226216-TT Thủ tục số 08 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

6

T-QBI-226364-TT Thủ tục số 09 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

7

T-QBI-226367-TT Thủ tục số 10 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

8

T-QBI-226380-TT Thủ tục số 11 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

9

T-QBI-226383-TT Thủ tục số 12 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

10

T-QBI-226602-TT Thủ tục số 15 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

11

T-QBI-226784-TT Thủ tục số 16 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

12

T-QBI-226804-TT Thủ tục số 17 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

(Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc TW này đến một tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác)

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

13

T-QBI-232892-TT Thủ tục số 18 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

(Trong trường hợp thay đổi tên họ hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động thương nhân nước ngoài)

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

14

T-QBI-232907-TT Thủ tục số 19 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

(Trường hợp giấy phép thành lập VPĐD bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện)

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

15

T-QBI-232923-TT Thủ tục số 20 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục cấp gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

16

T-QBI-233118-TT Thủ tục số 23 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển thương mại

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

17

T-QBI-233137-TT Thủ tục số 27 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

18

T-QBI-233213-TT Thủ tục số 29 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

19

T-QBI-233219-TT Thủ tục số 30 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục sửa đổi, bổ sung và cấp lại đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

20

T-QBI-233254-TT Thủ tục số 08 QĐ số 2999/QĐ-CT ngày 04/12/2012

Thủ tục Đăng ký lại Dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hoá về nội dung không có thủ tục này

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3774/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực25/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3774/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3774/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thương mại của Sở Công Thương Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3774/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thương mại của Sở Công Thương Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3774/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành25/12/2015
        Ngày hiệu lực25/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3774/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thương mại của Sở Công Thương Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3774/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thương mại của Sở Công Thương Quảng Bình

            • 25/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực