Quyết định 3777/QĐ-UBND

Quyết định 3777/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3777/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Sở Lao động Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3777/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 4269/TTr-SLĐTBXH ngày 22/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:

Thủ tục số 1 lĩnh vực Lao động-Tiền lương mục I tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 5561/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thủ tục số 3, 4, 5 lĩnh vực Việc làm mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư Thành ủy, các PBT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Bảo hiểm Xã hội Thành phố;
- Cục Thuế Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP: L.T. Lực, các phòng: TKBT, KSTTHC, KGVX, THCB;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC (Quyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Việc làm

1.

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đã có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) theo quy định.(*)

Bộ phận Một cửa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

2.

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách hỗ trợ.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội (tại trụ sở chính hoặc tại 13 Điểm, Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố).

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Lao động, tiền lương

1.

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đã có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) theo quy định.(*)

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ- LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

2.

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ (đã có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) theo quy định. (*)

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

II. Lĩnh vực Việc làm

3.

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại d|ch COVID-19

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định(*). Trong đó:

1. UBND cấp xã: 03 ngày làm việc.

2. Chi cục Thuế: 02 ngày làm việc.

3. UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

(*) Thời gian giải quyết, chưa bao gồm thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

I.

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

1.

Số 01, mục I, phụ lục- Quyết định số 5561/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

II.

Lĩnh vực Việc làm

2.

Số 03, mục II, phụ lục- Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

3.

Số 04, mục II, phụ lục- Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

4.

Số 05, mục II, phụ lục- Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3777/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3777/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2021
Ngày hiệu lực30/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(04/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3777/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3777/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Sở Lao động Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3777/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Sở Lao động Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3777/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành30/07/2021
        Ngày hiệu lực30/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (04/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3777/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Sở Lao động Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3777/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Sở Lao động Hà Nội

              • 30/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực