Quyết định 378/QĐ-CT

Quyết định 378/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 378/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính ngành nội vụ Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 378/QĐ-CT

Kon Tum, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 1695/TTr-SNV ngày 02/7/2013 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố.

- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua khen thưởng quy định tại Mục V, Mục VI, Phần I và Phần II của Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thi đua khen thưởng, Tôn giáo quy định tại Mục X, Mục XI, Phần I và Phần II của Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tôn giáo quy định tại Mục V, Phần I và Phần II của Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính vào bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VT-KSTTHC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 378/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu378/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2013
Ngày hiệu lực19/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 378/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 378/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính ngành nội vụ Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 378/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính ngành nội vụ Kon Tum
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu378/QĐ-CT
    Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
    Người kýNguyễn Hữu Hải
    Ngày ban hành19/07/2013
    Ngày hiệu lực19/07/2013
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật11 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 378/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính ngành nội vụ Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 378/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính ngành nội vụ Kon Tum

        • 19/07/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 19/07/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực