Quyết định 3787/2015/QĐ-UBND

Quyết định 3787/2015/QĐ-UBND về Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3787/2015/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3787/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO CỦA TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của liên bộ: Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng tnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 13 về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của liên ngành: Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 3531/LN: STC-SVHTTDL ngày 18/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, với các nội dung sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập luyện:

- Đội tuyển tỉnh: 150.000 đồng/người/ ngày.

- Đội tuyển trẻ tỉnh: 120.000 đồng/người/ ngày.

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

- Đội tuyển tỉnh: 200.000 đồng/người/ ngày.

- Đội tuyển trẻ tnh: 150.000 đồng/người/ ngày.

3. Quy định chế độ tiền thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tương đương 10% mức ăn của vận động viên, huấn luyện viên. Cụ thể như sau:

a) Chế độ tiền thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện:

- Đội tuyển tinh: 15.000 đồng/người/ ngày.

- Đội tuyển trẻ tỉnh: 12.000 đồng/người/ ngày.

b) Chế độ tiền thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

- Đội tuyển tỉnh: 20.000 đồng/người/ ngày.

- Đội tuyển trẻ tỉnh: 15.000 đồng/người/ ngày.

4. Thời gian áp dụng:

- Thời gian áp dụng để tính chế độ dinh dưỡng, chế độ tiền thuốc btăng lực và thực phẩm chức năng là số ngày vận động viên, huấn luyện viên có mặt thực tế tập trung tập luyện ở trong nước, tập trung thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trong thời gian tập trung thi đấu tại đại hội thể thao khu vực, châu lục, thế giới và các giải ththao quốc tế khác, vận động viên, huấn luyện viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định của điều lệ tổ chức giải.

5. Thời gian thực hiện từ 01/01/2016.

6. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao được cân đối, bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao trong dự toán ngân sách cấp tỉnh.

- Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch tập luyện, thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, Thể thao Thanh Hóa lập dự toán chi về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên, gửi Sở Tài chính thẩm định, bố trí dự toán và tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại điều 1 quyết định này; Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhn:
- Như điều 3 QĐ;
-
Cục kim tra văn bản, Bộ tư pháp;
-
Thường trực Tnh ủy (B/c);
-
Thường trc HĐND tnh (B/c);
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, VX (2).
QĐ1
0/2015/Ninh 15b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3787/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3787/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3787/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3787/2015/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3787/2015/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3787/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3787/2015/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3787/2015/QĐ-UBND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên huấn luyện viên Thanh Hóa

            • 29/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực