Quyết định 379/QĐ-UBND

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 379/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 379/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢN LÝ THUÊ BAO DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 381/TTr-STTTT ngày 27/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật trong phạm vi công việc được ủy quyền; được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong phạm vi được ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VP6.
ĐN/12

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 379/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu379/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2014
Ngày hiệu lực17/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 379/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 379/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 379/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu379/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành17/07/2014
        Ngày hiệu lực17/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 379/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 379/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số Ninh Bình

            • 17/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực