Quyết định 379/QĐ-UBND

Quyết định 379/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 379/QĐ-UBND 2020 kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KHOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUN LÝ CHẤT LƯNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hthống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng hthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 137/TTr-SKHCN ngày 25/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hthống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hthống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục đích: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2020.

2. Đối tượng: 62 cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh (Phụ lục kèm theo).

3. Thời gian: Tháng 6 - 12/2020.

4. Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Đơn vị phối hp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công).

6. Nội dung:

- Bộ thủ tục hành chính của đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Bản công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc công bố lại khi có điều chỉnh phạm vi áp dụng; niêm yết tại trụ sở.

- Danh sách, giấy chứng nhận của các cán bộ, công chức đã tham gia đào tạo các lp tập huấn về HTQLCL.

- Chính sách, mục tiêu và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị và các bộ phận; các quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc.

- Hồ sơ phát sinh của các quy trình, thủ tục.

- Hồ sơ đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, hành động khc phục, phòng ngừa lần gần nhất.

- Hồ sơ xử lý các khiếu nại của khách hàng.

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.

- Các hồ sơ liên quan đến tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).

- Việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí áp dụng HTQLCL.

7. Kinh phí: Kinh phí đã phân bổ cho SKhoa học và Công nghệ phục vụ công tác kiểm tra vic xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. S Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Giao Giám đốc Sthành lập Đoàn kiểm tra theo quy định và thông báo thời gian kiểm tra đến các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh.

2. Các Sở: Nội vụ, Tài chính; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện, bố trí thời gian làm việc với Đoàn kim tra theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các S: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHT LƯNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001
(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 ca UBND tnh Lâm Đồng)

Stt

Tên cơ quan, đơn vị

1.

UBND tỉnh Lâm Đồng

2.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3.

Sở Ngoại vụ

4.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

6.

Ban Dân tộc tỉnh

7.

UBND thành phố Đà Lạt

8.

UBND thành phố Bảo Lộc

9.

UBND huyện Lạc Dương

10.

UBND huyện Lâm Hà

11.

UBND huyện Đam Rông

12.

UBND huyn Bo Lâm

13.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

14.

Chi cục Bảo vệ thực vật và Trồng trọt

15.

Chi cục Thủy lợi

16.

Chi cục Phát trin nông thôn

17.

Chi cục qun lý cht lượng Nông lâm sản và Thủy sản

18.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

19.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

20.

UBND Phường 2, TP. Đà Lạt

21.

UBND Phường 4, TP. Đà Lạt

22.

UBND Phường 5, TP. Đà Lạt

23.

UBND xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt

24.

UBND xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt

25.

UBND xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng

26.

UBND xã Hip Thạnh, huyện Đức Trọng

27.

UBND xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng

28.

UBND xã Hip An, huyện Đức Trọng

29.

UBND thtrấn D'ran, huyện Đơn Dương

30.

UBND xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương

31.

UBND xã Ka Đô, huyện Đơn Dương

32.

UBND xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương

33.

UBND xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

34.

UBND thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà

35.

UBND xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà

36.

UBND xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà

37.

UBND xã Nam Hà, huyện Lâm Hà

38.

UBND xã Đ Đờn, huyện Lâm Hà

39.

UBND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông

40.

UBND xã Liêng S' Rônh, huyện Đam Rông

41.

UBND xã Rô Men, huyện Đam Rông

42.

UBND thị trấn Di Linh, huyện Di Linh

43.

UBND xã Đinh Lạc, huyện Di Linh

44.

UBND xã Gung Ré, huyện Di Linh

45.

UBND xã Hòa Bc, huyện Di Linh

46.

UBND xã Hòa Nam, huyện Di Linh

47.

UBND Phường 2, TP. Bo Lộc

48.

UBND Phường B’Lao, TP. Bảo Lộc

49.

UBND Phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc

50.

UBND Phường Lộc Phát. TP. Bảo Lộc

51.

UBND xã Đạm Bri, TP. Bảo Lộc

52.

UBND thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

53.

UBND xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm

54.

UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

55.

UBND xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm

56.

UBND xã Hà Đông, huyện Đạ Tẻh

57.

UBND xã Triu Hải, huyện Đạ Tẻh

58.

UBND xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh

59.

UBND xã Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên

60.

UBND xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên

61.

UBND xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên

62.

UBND xã Tư Nghĩa, huyn Cát Tiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 379/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu379/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2020
Ngày hiệu lực27/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(11/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 379/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 379/QĐ-UBND 2020 kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 379/QĐ-UBND 2020 kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu379/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành27/02/2020
        Ngày hiệu lực27/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (11/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 379/QĐ-UBND 2020 kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 379/QĐ-UBND 2020 kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 Lâm Đồng

              • 27/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực