Quyết định 3790/QĐ-UBND

Quyết định 3790/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3790/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3790/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 105/TTr-STP ngày 25/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa xác lập hoặc xác lập nhưng chưa chính xác Danh mục báo cáo, khẩn trương tập trung rà soát để hoàn thành Danh mục chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp (trước ngày 25/10/2017) để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Theo Quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh)

ST T

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua HT phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1. Thanh tra tỉnh

1

Báo cáo công tác thanh tra.

Báo cáo công tác thanh tra

Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 3146/QĐ- UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh

Thanh tra

x

vpdt.ttt.binhdinh. gov.vn

Thanh tra tỉnh

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thanh tra tỉnh

2

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 3146/QĐ- UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh

Khiếu nại, tố cáo

x

vpdt.ttt.binhdinh. gov.vn

Thanh tra tỉnh

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Thanh tra tỉnh

3

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 3146/QĐ- UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh

Phòng, chống tham nhũng

x

vpdt.ttt.binhdinh. gov.vn

UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh)

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Thanh tra tỉnh

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Báo cáo đánh giá tình hình Kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH hàng tháng, quý, năm.

Công văn 1069/UBND- TH ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh Bình Định

Tổng hợp, quy hoạch

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Báo cáo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Công văn số 3116/UBND- TH ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh Bình Định

Tổng hợp, quy hoạch

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Báo cáo về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định

Đăng ký kinh doanh

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 3058/QĐ- UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Bình Định

Đăng ký kinh doanh

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Sở Thông tin và Truyền thông

1

Báo cáo tình hình an toàn an ninh thông tin.

Tình hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

Khoản 5, Điều 9 Quyết định số 22/2012/QĐ- UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh

CNTT

x

 

Sở Thông tin và truyền thông

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

UBND

các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng VPĐT liên thông.

Tình hình quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Khoản 1, Điều 16 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh

CNTT

x

 

Sở Thông tin và truyền thông

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số.

Tình hình quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Khoản 7, Điều 14 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh

CNTT

x

 

Sở Thông tin và truyền thông

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Báo cáo nghiệp vụ của Phòng VHTT các huyện, TX, TP.

Tình hình hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Khoản 7, Điều 14 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh

CNTT

x

 

Sở Thông tin và truyền thông

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Báo cáo nghiệp vụ của Đài Truyền thanh các huyện, TX, TP.

Tình hình hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn các huyện, TX, TP.

CNTT

x

 

Sở Thông tin và truyền thông

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Thông tin và Truyền thông

4. Sở Ngoại vụ

1

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 45- CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh.

Người Việt Nam ở nước ngoài.

x

 

Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông, UBMTTQ VN tỉnh, Sở VHTT và TT, Sở Du lịch, Sở KH&CN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Ngoại vụ

5. Sở Công Thương

14

Báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng; dự báo tháng tiếp theo.

Quyết định 4591/QĐ- UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh.

Công Thương

x

 

Sở Công Thương

Cục Hải quan, Cục Thống kê, Sở Công Thương.

 

 

Sở Công Thương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3790/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3790/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3790/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3790/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3790/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3790/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3790/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3790/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện Bình Định

         • 12/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực