Quyết định 3791/QĐ-UBND

Quyết định 3791/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quyết định 10/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 3791/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Quảng Bình 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 32/2017/QĐ-UBND quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3791/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Quảng Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3791/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2013 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế tạo lập, quản lý sử dụng nguồn vốn uỷ thác từ Ngân sách tỉnh uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 897/TTr-NHCS ngày 15 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Khoản 2, Điều 5 “Đối tượng được vay vốn” được bổ sung, sửa đổi như sau: Hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

2. Khoản 2, Điều 6 “Cơ chế cho vay” được bổ sung, sửa đổi như sau: Đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: Thực hiện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội về quy trình thủ tục cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 08/05/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- C
T, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học-công báo;
- Lưu VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3791/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3791/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3791/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3791/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Quảng Bình 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3791/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Quảng Bình 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3791/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Xuân Quang
       Ngày ban hành28/12/2015
       Ngày hiệu lực28/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3791/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Quảng Bình 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3791/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Quảng Bình 2015