Quyết định 3792/QĐ-UBND

Quyết định 3792/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3792/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3792/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA PHƯỜNG 16, QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 8 tại Tờ trình số 7982/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6676/TTr-TNMT-KH ngày 18 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 16, quận 8 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

TT

LOẠI ĐẤT

Năm 2005

Năm 2010

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

354,71

100,00

354,71

100,00

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

61,15

17,24

21,12

5,95

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất trồng lúa

 

 

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

61,15

100,00

21,12

100,00

1.4

Đất làm muối

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

293,56

82,76

333,59

94,05

2.1

Đất ở

110,50

37,64

142,88

42,83

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

110,50

100,00

142,88

100,00

2.2

Đất chuyên dùng

132,12

45,01

140,25

42,04

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2,72

2,06

2,63

1,88

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

0,63

0,48

0,60

0,43

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

94,30

71,37

88,14

62,84

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

94,30

100,00

88,14

100,00

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

 

 

 

 

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

34,47

26,09

48,88

34,85

2.2.4.1

Đất giao thông

26,19

75,98

38,45

78,66

2.2.4.2

Đất thủy lợi

0,16

0,46

0,16

0,33

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

 

 

 

 

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

 

 

0,49

1,00

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

0,02

0,06

0,03

0,06

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

8,02

23,27

9,36

19,15

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

 

 

 

 

2.2.4.8

Đất chợ

 

 

0,31

0,63

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

0,08

0,23

0,08

0,16

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

 

 

 

 

2.3

Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

1,71

0,58

1,68

0,50

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,90

0,31

0,55

0,16

2.5

Đất sông rạch và mặt n­ước chuyên dùng

48,33

16,46

48,23

14,46

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

 

 

 

 

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:           

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Diện tích

(1)

(2)

(3)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

40,03

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

40,03

1.4

Đất làm muối

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

1,12

3.1

Đất trụ sở cơ quan

0,09

3.2

Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

 

3.3

Đất quốc phòng, an ninh

0,03

3.4

Đất công cộng không thu tiền sử dụng đất

0,02

3.5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,02

3.6

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

0,96

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

7,23

4.1

Đất chuyên dùng

6,88

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

 

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

 

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

5,75

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

1,13

4.2

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,33

4.4

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

0,02

4.5

Đất phi nông nghiệp khác

 

c) Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

TT

LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

Diện tích

(1)

(2)

(3)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

40,03

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

40,03

1.4

Đất làm muối

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

28,55

2.1

Đất ở

20,47

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

20,47

2.2

Đất chuyên dùng

7,70

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp

0,09

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

0,03

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

6,16

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

1,42

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,03

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,35

2.3

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

 

2.4

Đất phi nông nghiệp khác

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 (tỷ lệ 1/5.000) của phường 16, quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 lập ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 lập ngày 24 tháng 10 năm 2007.

Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 8 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Năm 2005

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

354,71

354,71

354,71

354,71

354,71

354,71

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

61,15

57,14

49,79

42,10

34,92

21,12

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất trồng lúa

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

61,15

57,14

49,79

42,10

34,92

21,12

1.4

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

293,56

297,57

304,92

312,61

319,79

333,59

2.1

Đất ở

110,50

115,10

121,99

125,53

130,32

142,88

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Đất ở tại đô thị

110,50

115,10

121,99

125,53

130,32

142,88

2.2

Đất chuyên dùng

132,12

131,53

132,63

137,12

139,71

140,25

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2,72

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

0,63

0,63

0,63

0,60

0,60

0,60

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

94,30

93,90

89,90

88,27

88,14

88,14

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

94,30

93,90

89,90

88,27

88,14

88,14

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

34,47

34,37

39,47

45,62

48,34

48,88

2.2.4.1

Đất giao thông

26,19

25,69

30,87

36,61

37,91

38,45

2.2.4.2

Đất thủy lợi

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

 

 

 

 

 

 

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

 

0,09

0,09

0,49

0,49

0,49

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

8,02

8,02

7,94

7,94

9,36

9,36

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

 

 

 

 

 

 

2.2.4.8

Đất chợ

 

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

1,71

1,71

1,71

1,69

1,68

1,68

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,90

0,90

0,88

0,73

0,73

0,55

2.5

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

48,33

48,33

47,71

47,54

47,35

48,23

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

3

ĐẤT CH­ƯA SỬ DỤNG

 

 

 

 

 

 

b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:                      

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

40,03

4,01

7,35

7,69

7,18

13,80

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

40,03

4,01

7,35

7,69

7,18

13,80

1.4

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

1,12

0,10

0,64

0,18

0,19

0,01

3.1

Đất trụ sở cơ quan

0,09

0,09

 

 

 

 

3.2

Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

 

 

 

 

 

 

3.3

Đất quốc phòng, an ninh

0,03

 

 

0,03

 

 

3.4

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

0,02

0,01

0,00

0,00

 

0,01

3.5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,02

 

0,02

 

 

 

3.6

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

0,96

 

0,62

0,15

0,19

0,00

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

7,23

0,89

4,18

1,54

0,26

0,36

4.1

Đất chuyên dùng

6,88

0,89

4,18

1,37

0,26

0,18

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

 

 

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

5,75

0,40

4,00

1,35

 

0,00

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

1,13

0,49

0,18

0,02

0,26

0,18

4.2

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,33

 

 

0,15

 

0,18

4.4

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

0,02

 

 

0,02

 

 

4.5

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

c) Kế hoạch thu hồi đất                                                             

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích thu hồi trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

40,03

4,01

7,35

7,69

7,18

13,80

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

40,03

4,01

7,35

7,69

7,18

13,80

1.4

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

28,55

5,96

7,81

6,63

3,80

4,35

2.1

Đất ở

20,47

4,97

3,53

4,77

3,22

3,98

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

20,47

4,97

3,53

4,77

3,22

3,98

2.2

Đất chuyên dùng

7,70

0,99

4,26

1,69

0,57

0,19

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,09

0,09

 

 

 

 

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

0,03

 

 

0,03

 

 

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

6,16

0,40

4,00

1,63

0,13

0,00

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

1,42

0,50

0,26

0,03

0,44

0,19

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,03

 

 

0,02

0,01

 

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,35

 

0,02

0,15

 

0,18

2.5

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận 8 có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 16, quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3792/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3792/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo01/10/2008
Số công báoSố 76
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3792/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3792/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3792/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3792/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo01/10/2008
        Số công báoSố 76
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3792/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 8

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3792/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 8

            • 03/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực