Quyết định 3797/QĐ-UBND

Quyết định 3797/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3797/QĐ-UBND 2013 tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3797/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1319/TTr-STP ngày 10/10/2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020". Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Bộ Tư pháp; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Đề án, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của hoạt động bán đấu giá tài sản và đấu giá viên; tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động bán đấu giá tài sản. Xây dựng đội ngũ đấu giá viên có trình độ chuyên môn giỏi, tinh thông nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề đấu giá. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" phải xuất phát từ thực trạng đội ngũ đấu giá viên và yêu cầu về bán đấu giá tài sản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh từ nay đến 2015, định hướng đến năm 2020.

- Xác định nội dung công việc cụ thể, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn 2013 - 2015:

1.1. Rà soát, củng cố đội ngũ đấu giá viên, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên

1.1.1. Thống kê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên, đánh giá nguồn nhân lực.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV, năm 2013.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

1.1.2. Phát triển đội ngũ đấu giá viên và tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2015 có 35 đấu giá viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu để cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản, góp phần tạo sự ổn định và phát triển kinh tế của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2015

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức bán đấu giá tài sản.

1.1.3. Ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2014.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tổ chức và hoạt động về bán đấu giá tài sản

Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản và Hội đồng bán đấu giá tài sản, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

1.3. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của đấu giá viên và hoạt động bán đấu giá tài sản trong đời sống kinh tế - xã hội.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan về đấu giá viên, tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản. Xây dựng các chương trình tọa đàm, hỏi đáp về nghiệp vụ, tình huống trong hoạt động bán đấu giá tài sản; ban hành các ấn phẩm, đặc sản tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.4. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về bán đấu giá tài sản

Tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho đấu giá viên của các tổ chức bán đấu giá tài sản, thành viên Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện; các hội nghị tập huấn theo chuyên đề.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan có liên quan và các tổ chức bán đấu giá tài sản.

1.5. Tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015

Tiến hành tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch, giai đoạn 2013 - 2015 nhằm đánh giá những kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc để tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức bán đấu giá tài sản.

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

- Thời gian thực hiện: năm 2016-2018.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức bán đấu giá tài sản.

2.1. Tiếp tục phát triển đội ngũ đấu giá viên

Đảm bảo đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 đấu giá viên.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức bán đấu giá tài sản.

2.2. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá năng lực đội ngũ đấu giá viên.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

- Chủ trì tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên, phát triển đội ngũ đấu giá viên đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người có năng lực vào đội ngũ đấu giá viên.

- Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả việc thực hiện Đề án.

- Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu giá viên và bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người có năng lực vào đội ngũ đấu giá viên.

4. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Trách nhiệm của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Thực hiện quản lý chặt chẽ đội ngũ đấu giá viên; tạo điều kiện cho đội ngũ đấu giá viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, cử đấu giá viên của tổ chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc phát triển đội ngũ đấu giá viên.

6. Kinh phí thực hiện

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; hàng năm các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trước tháng 9 để làm cơ sở tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên năm của đơn vị, trình UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3797/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3797/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2013
Ngày hiệu lực29/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3797/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3797/QĐ-UBND 2013 tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3797/QĐ-UBND 2013 tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3797/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành29/10/2013
        Ngày hiệu lực29/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3797/QĐ-UBND 2013 tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3797/QĐ-UBND 2013 tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên Thanh Hóa

            • 29/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực