Quyết định 38/2010/QĐ-UBND

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến đã được thay thế bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2010/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;
Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên Bộ tài chính và Giao thông Vận tải hường dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Theo đề nghị của Liên Sở Giao thông vận tải và Sở tài chính tại tờ trình số: 1021/TTr-GTVT-TC ngày 27/9/2010; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo số 14/BC-TP ngày 14/10/2010.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ( mười) ngày, kể từ ngày ký. Giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe đối với các bến xe ô tô trong tỉnh Bình Dương

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải tham gia vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, vận chuyển bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô: là số tiền đơn vị vận tải phải trả cho đơn vị khai thác bến xe khi đơn vị vận tải đưa xe vào bến xe để hoạt động

Chương II

PHÂN LOẠI BẾN XE

Điều 4. Tiêu chuẩn phân loại bến xe

Tiêu chuẩn phân loại của từng bến xe được thực hiện tại khoản 1, Điều 7, Chương II, Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Chương III

GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ

Điều 5. Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe

1. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô thu theo cự ly tuyến (chưa có thuế VAT)

2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe thu theo trọng tải ghế xe ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (không gồm ghế lái xe và phụ xe)

Điều 6. Mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe

1. Mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe cho bến xe loại 1

1.1 Đối với bến xe được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến của xe vận chuyển khách theo tuyến cố định bằng ô tô là 2000 đồng/ghế

1.2 Đối với bến xe được đầu tư theo hình thức xã hội hóa: mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến của xe vận chuyển khách theo tuyến cố định bằng ô tô:

- Đối với các tuyến có cự ly < 300 km, thu: 2.500 đồng/ghế;

- Đối với các tuyến có cự ly ≥ 300 km, thu: 3.500 đồng/ghế;

2. Mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe cho loại bến xe từ loại 2 đến loại 6

Phân loại bến xe

Bến xe

loại 2

Bến xe

loại 3

Bến xe

loại 4

Bến xe

loại 5

Mức thu so với bến loại 1

90 %

85 %

80 %

75 %

- Bến xe được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

1.800 đ

1.700 đ

1.600 đ

1.500 đ

- Bến xe được đầu tư theo hình thức xã hội hóa

 

 

 

 

* Tuyến có cự ly < 300 km

2.250 đ

2.150 đ

2.000 đ

1.875 đ

* Tuyến có cự ly ≥ 300 km

3.200 đ

2.900 đ

2.800 đ

2.600 đ

3. Mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe được thu cho tất cả các loại bến xe hoạt động vận chuyển khách bằng xe buýt;

- Tuyến buýt có trợ giá là 2.000 đồng/chuyến

- Tuyến buýt không trợ giá là 6.000 đồng/chuyến

4. Việc xác định điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe:

- Tùy theo dự biến động của vật giá trên thị trường, mức độ đầu tư cơ sở vật chất của bến xe ô tô giá dịch vụ xe ra, vào bến có thể được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Kiểm tra thực hiện

1. Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện việc kiểm tra các bến xe trong tỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm của bến xe, đơn vị vận tải theo Quy định này và các Quy định pháp luật có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế; Phòng Quản lý Đô thị tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này và các Quy định pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý; đề nghị ( tăng, giảm) giá dịch vụ xe ra, vào bến xe cho phù hợp với Quy định pháp luật và thực tiễn địa phương.

Điều 8. Xử lý vi phạm

1. Đối với các đơn vị khai thác bến xe:

Việc thu không đúng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe được quy định tại Quy định này được xem là hành vi vi phạm. Tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đối với đơn vị vận tải:

Việc thực hiện giá dịch vụ xe ra, vào bến xe được thể hiện trong hợp đồng khai thác tuyến giữa đơn vị vận tải và đơn vị khai thác bến.

Các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng, tùy theo mực độ vi phạm sẽ xử lý theo nội quy khai thác tuyến hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thử trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. Các đơn vị khai thác bến xe khách tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị vận tải theo Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Gao thông Vân tải và Sở Tài Chính./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2010
Ngày hiệu lực15/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành05/11/2010
        Ngày hiệu lực15/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến