Quyết định 38/2015/QĐ-UBND

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2010/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phân chia các khoản thu cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu các cấp ngân sách Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2015/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2010/QĐ-UBND NGÀY 10/12/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiếthướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ 16 về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ phân chia các khoản thu cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2351/TTr-STC ngày 16/12/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phân chia các khoản thu cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.5, mục 1, Điều 1, Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Nam Định như sau: Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định điều tiết 100% ngân sách thành phố Nam Định, để chi cho công tác quản lý, cải tạo, sửa chữa nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, các nội dung khác được thực hiện tại Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- Thường trực
Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo
tỉnh,Website tỉnh;
- Lưu: VP1,
VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực03/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu các cấp ngân sách Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu các cấp ngân sách Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực03/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu các cấp ngân sách Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu các cấp ngân sách Nam Định

            • 24/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực