Quyết định 38/2015/QĐ-UBND

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND Quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2015/QĐ-UBND thời gian bán tạm dừng bán hàng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2015/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỜI GIAN BÁN HÀNG, TẠM DỪNG BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 981/TTr-SCT ngày 19/10/2015 về việc đề nghị ban hành Quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 487/STP-XDVB ngày 05/10/2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch và các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh: Đ/c Nghĩa;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTN,
Toannk, 30/11/2015.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

MẪU 01: Đăng ký thời gian bán hàng

(Kèm theo Quyết định số:     /2015/QĐ-UBND ngày     /11/2015 của UBND tỉnh TN)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

………, ngày……..tháng… .năm ……

 

ĐĂNG KÝ

Thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

Doanh nghiệp: ……………………....................................................…..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……. do ……….................... ......................................................... cấp ngày …….....................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………..........

....................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………….

………………………………………………………………………………….

Đăng ký thời gian bán hàng với các nội dung chủ yếu:

1. Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:…………………………………….....

2. Địa chỉ:……………………………………………………………….

............................................................................................................

3. Tổng thời gian bán hàng trong một ngày:.......... giờ.

4. Thời gian mở cửa bán hàng hàng ngày:

- Ngày thường: Từ ….. giờ ……….. đến …………giờ ……………….

- Ngày lễ, tết: Từ ….. giờ ……….. đến …………giờ ………………..

 

XÁC NHẬN CỦA
SỞ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU 02: Thông báo thay đổi thời gian bán hàng

(Kèm theo Quyết định số:     /2015/QĐ-UBND ngày     /11/2015 của UBND tỉnh TN)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

………, ngày……..tháng… .năm ……

 

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian bán hàng

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

Doanh nghiệp: ……………………....................................................…..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……. do ……….................... ......................................................... cấp ngày …….....................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………..........

....................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………….

………………………………………………………………………………….

Thông báo thực hiện thay đổi thời gian bán hàng kể từ ngày …………………. với các nội dung chủ yếu:

1. Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:…………………………………….....

2. Địa chỉ:……………………………………………………………….

............................................................................................................

3. Tổng thời gian bán hàng trong một ngày: ........giờ.

4. Thời gian mở cửa bán hàng hàng ngày:

- Ngày thường: Từ ….. giờ ……….. đến …………giờ ……………….

- Ngày lễ, tết: Từ ….. giờ ……….. đến …………giờ …………………

Thông báo này có giá trị thay thế thông báo số …., ngày ……………của doanh nghiệp./.

 

XÁC NHẬN CỦA
SỞ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU 03: Thông báo tạm dừng bán hàng

(Kèm theo Quyết định số      /2015/QĐ-UBND ngày      /11/2015 của UBND tỉnh TN)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../TB

………, ngày……..tháng… .năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng bán hàng

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

Doanh nghiệp ………………………...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…..........do....................... ……..................... ......................... cấp ngày…………..................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………….............................

.....................................................................................................................

Thông báo thời gian tạm dừng bán hàng với các nội dung chủ yếu:

- Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu..............................................................

......................................................................................................................

- Địa chỉ cửa hàng bán lẻ xăng dầu..........................................................

.......................................................................................................................

- Thời điểm bắt đầu tạm dừng bán hàng:…………………….............

- Thời điểm kết thúc tạm dừng bán hàng............................................

- Lý do tạm dừng bán hàng:………… …………………….................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Doanh nghiệp.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2015
Ngày hiệu lực12/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND thời gian bán tạm dừng bán hàng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2015/QĐ-UBND thời gian bán tạm dừng bán hàng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNhữ Văn Tâm
        Ngày ban hành02/12/2015
        Ngày hiệu lực12/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 38/2015/QĐ-UBND thời gian bán tạm dừng bán hàng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2015/QĐ-UBND thời gian bán tạm dừng bán hàng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thái Nguyên

            • 02/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực