Quyết định 38/2016/QĐ-UBND

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2016/QĐ-UBND dự toán công trình Phòng quản lý xây dựng Ủy ban cấp huyện Sóc Trăng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2016/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO PHÒNG CÓ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định t chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định s 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ vquản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư s 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đi với các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình như sau:

1. Đi với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành ph và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện chủ trì thm định các dự án đầu tư, xây dựng có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành ph và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) các dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác: Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) của công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng được xây dựng trên địa bàn hành chính huyện thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

c) Theo dõi, tổng hợp đề nghị của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện hoặc khi có quy định mới của các Bộ, ngành Trung ương, nếu thấy cần thiết thì kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời Quyết định này.

d) Chủ trì soạn thảo, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hướng dẫn về trình tự thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; chỉ đạo kiểm tra các phòng có chức năng quản lý về xây dựng trực thuộc tổ chức thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo phân cấp của Quyết định này.

b) Niêm yết công khai Quy trình thẩm định trên trang thông tin điện tử và tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan.

c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo Quý về công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo phân cấp trong 10 ngày cuối của Quý và gửi về Sở Xây dựng để tổng hp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng. Mu báo cáo về công tác thẩm định được quy định tại Phụ lục II của Thông tư 18/2016/TT-BXD.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tchức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 5;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Công báo;
- Cổng TTĐT tnh;
- Hộp thư điện tử: [email protected]
- Lưu: XD, VX, KT, TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2016
Ngày hiệu lực16/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2016/QĐ-UBND dự toán công trình Phòng quản lý xây dựng Ủy ban cấp huyện Sóc Trăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2016/QĐ-UBND dự toán công trình Phòng quản lý xây dựng Ủy ban cấp huyện Sóc Trăng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành06/12/2016
        Ngày hiệu lực16/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 38/2016/QĐ-UBND dự toán công trình Phòng quản lý xây dựng Ủy ban cấp huyện Sóc Trăng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2016/QĐ-UBND dự toán công trình Phòng quản lý xây dựng Ủy ban cấp huyện Sóc Trăng 2016

            • 06/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực