Quyết định 38/2016/QĐ-UBND

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 13/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2016/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TỪ ĐỦ 70 TUỔI ĐẾN DƯỚI 75 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND18 , ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII về việc hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, các cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hằng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: LĐTBXH, Tài chính, Tư pháp (b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX,
LĐVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2017
Ngày hiệu lực20/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Văn Phong
        Ngày ban hành10/08/2017
        Ngày hiệu lực20/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi Bắc Ninh