Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư s 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù đu giá tài sản theo quy định của Luật Đu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 2177/2005/QĐ-UBND ngày 13/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Ban hành Đ án kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan Tư pháp các cấp;

2. Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy; TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Chánh VP, Phó VP UBND t
nh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực08/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(16/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực08/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (16/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Trị

              • 27/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/09/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực