Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quản lý đất Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2018/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CHO THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

1. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Phê duyệt giá khởi điểm

Việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích thực hiện theo Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

2. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 9. Thành lập Hội đồng đấu giá đất

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng đấu giá đất để cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Chủ tịch Hội đồng; công chức địa chính, tư pháp, tài chính, xây dựng cấp xã và các thành viên khác của cấp huyện, đơn vị cơ sở làm ủy viên Hội đồng”.

3. Khoản 8 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“8. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá”.

4. Bổ sung thêm Khoản 9 vào Điều 11 như sau:

“9. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá: Việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá được tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật”.

5. Khoản 3 Điều 13 được sửa đổi như sau:

“3. Trường hợp thửa đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc trường hợp đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Hội đồng đấu giá đề nghị UBND cấp huyện xem xét, điều chỉnh mức giá khởi điểm phù hợp để phê duyệt và tổ chức thực hiện việc đấu giá theo đúng quy định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quản lý đất Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quản lý đất Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Thiên Định
       Ngày ban hành19/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quản lý đất Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quản lý đất Thừa Thiên Huế

          • 19/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực