Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 quy định về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021 kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2016/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Điều 4 Nghị quyết s 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 219/TTr-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành tại Điều 2 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2016 đến hết ngày 31/12/2021 và thay thế Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015; Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015; Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015; Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 6, Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1; khoản 2 Điều 5 Quy định chính sách htrợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

1. Bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau:

“6. Học sinh, sinh viên chính quy, mới trúng tuyển chính thức hoặc đang theo học tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập có nguyện vọng được hỗ trợ, có hợp đồng hỗ trợ chi phí đào tạo với tỉnh và có cam kết về phục vụ tại cơ sở y tế công lập tỉnh Tây Ninh sau khi hoàn thành khóa đào tạo;”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Mức hỗ trợ đào tạo

a) Đối tượng là học sinh, sinh viên được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng được hỗ trợ mức học phí chênh lệch so với mức thu phí của cơ sở đào tạo hằng năm đối với sinh viên thi đậu chính thức;

b) Đối tượng là học sinh, sinh viên chính quy, mới trúng tuyển chính thức hoặc đang theo học tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập được hỗ trợ mức học phí bằng với mức thu học phí của cơ sở đào tạo theo địa chỉ sử dụng, cụ thể:

Đối tượng mới trúng tuyển chính thức hoặc đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các cơ sở đào tạo y khoa công lập khu vực Tây Nam bộ thì mức kinh phí hỗ trợ hằng năm cho 01 sinh viên bằng với mức thu học phí của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đối với sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh.

Đối tượng mới trúng tuyển chính thức hoặc đang theo học tại Khoa Y - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo y khoa công lập khác thì mức kinh phí hỗ trợ hằng năm cho 01 sinh viên bằng với mức thu học phí theo hp đồng đào tạo giữa Khoa Y - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh.”

Điều 3. Trách nhim thi hành

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Y tế;

- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.T
U, TT.HĐND;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT VP. ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
(T.Trang_....)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2019
Ngày hiệu lực29/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(27/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thanh Ngọc
       Ngày ban hành19/09/2019
       Ngày hiệu lực29/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 tuần trước
       (27/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế Tây Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế Tây Ninh

        • 19/09/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/09/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực