Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tài liệu thuyết minh báo cáo phân bổ giao dự toán ngân sách Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC TÀI LIỆU THUYẾT MINH CĂN CỨ VÀ BÁO CÁO PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư s 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 tháng 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đng nhân dân tỉnh quy định thời gian báo cáo, phê chuẩn ngân sách địa phương và biu mu báo cáo về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 162/TTr-STC ngày 10 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị dự toán cấp I được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Sở Tài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I

Đơn vị dự toán cấp I ở địa phương giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc theo mẫu quy định tại khoản 3, Điều 13 Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; đồng thời, gửi cơ quan tài chính cùng cấp các tài liệu thuyết minh cơ sở phân bổ, giao dự toán ngân sách để phục vụ công tác kim tra phân bổ giao dự toán như sau:

1. Mu biểu thuyết minh căn cứ phân bổ chi sự nghiệp theo lĩnh vực quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Các văn bản liên quan làm cơ sở xác định số kinh phí được phân bổ cho từng đơn vị sử dụng ngân sách.

Điều 4. Tổ chức thc hin

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019./.

2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT (
Đ11.09);
-
Lưu: VT, M.A06/12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MẪU BIỂU THUYẾT MINH CĂN CỨ PHÂN BỔ DỰ TOÁN
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Số thứ tự mẫu biểu

Nội dung mẫu biểu

1

Mu biểu số 01

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2

Mu biểu số 02.1 và 02.2

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp khoa học và công nghệ

3

Mu biểu số 03.1 và 03.2

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp y tế

4

Mu biểu số 04

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp văn hóa thông tin

5

Mu biểu số 05

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

6

Mẫu biểu số 06

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp thể dục thể thao

7

Mu biểu số 07.1 và 07.2

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp bảo vệ môi trường

8

Mu biểu số 08.1

Thuyết minh phân bổ dự toán chi các hoạt động kinh tế

9

Mu biểu số 08.2

Thuyết minh phân bổ dự toán điều tra cơ bản và nhiệm vụ quy hoạch

10

Mu biểu số 08.3

Thuyết minh phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế

11

Mu biểu s 09.1 và 09.2

Thuyết minh phân bổ dự toán chi quản lý hành chính

12

Mu biểu số 09.3

Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước (dùng cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước gửi cơ quan tài chính)

13

Mu biểu số 10.1, 10.2 và 10.3

Thuyết minh phân bổ dự toán chi lĩnh vực đảm bảo xã hội

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 38/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tài liệu thuyết minh báo cáo phân bổ giao dự toán ngân sách Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tài liệu thuyết minh báo cáo phân bổ giao dự toán ngân sách Cà Mau
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 38/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Lâm Văn Bi
Ngày ban hành 04/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tài liệu thuyết minh báo cáo phân bổ giao dự toán ngân sách Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tài liệu thuyết minh báo cáo phân bổ giao dự toán ngân sách Cà Mau

  • 04/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực