Quyết định 38/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2023/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH LÀO VÀ CAMPUCHIA HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2019/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 2440/TTr-SNgV ngày 13 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 như sau:

b) Đối với sinh viên học dự bị 01 năm tiếng Việt: Sở Tài chính phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ sở đào tạo cấp kinh phí (chi phí đào tạo, sinh hoạt phí, hỗ trợ trang cấp ban đầu, chi phí đi lại) theo quy định hiện hành.

c) Đối với sinh viên học tập chuyên ngành: trên cơ sở phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ sở đào tạo cấp kinh phí (chi phí đào tạo, sinh hoạt phí, chi phí đi lại) theo quy định hiện hành.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có lưu học sinh Lào và Campuchia theo học, thực hiện tốt quy chế đào tạo học sinh, sinh viên theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ”

3. Sửa đổi khoản 7 Điều 7 như sau:

“7. Hàng năm các cơ sở giáo dục lập dự toán kinh phí đào tạo, sinh hoạt phí đối với lưu học sinh Lào và Campuchia diện thỏa thuận hợp tác gửi Sở Tài chính và Sở Ngoại vụ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Quy chế này. Thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp với Sở Tài chính về kinh phí đối với trường công lập và với Sở Ngoại vụ đối với trường dân lập, các trường trực thuộc Trung ương quản lý.”

4. Bãi bỏ khoản 8 Điều 7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài Chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL(BTP);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Q. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, THNC (56).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH
Võ Tấn Đức

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(07/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Tấn Đức
        Ngày ban hành29/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (07/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 38/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Đồng Nai

              • 29/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực