Quyết định 380/QĐ-UBND

Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 380/QĐ-UBND chương trình hành động 49/NQ-CP phát triển nhanh bền vững Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 49/NQ-CP NGÀY 10/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN ĐỂ NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1365/TTr-SCT ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Minh Ngọc

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 49/NQ-CP NGÀY 10/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN ĐỂ NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên)

I. MỤC TIÊU

- Thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh gắn với mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế, thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế quốc tế; hướng tới mục tiêu tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển bền vững.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tạo tiền đề vững chắc để phát triển mạnh hơn trong giai đoạn sau.

II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế

- Rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với văn bản mới của trung ương; ban hành các văn bản mới rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhưng vẫn đảm bảo phù hợp quy định chung, các cam kết quốc tế. Tổng hợp những vướng mắc từ thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực thi văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đề xuất các bộ, ngành liên quan và Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh.

- Hoàn thiện tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở, các sở, ban, ngành, đặc biệt các cơ quan thuế, tài chính, đầu tư nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống trợ cấp, chống bán phá giá, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và hoàn thiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án về hội nhập kinh tế quốc tế từ nay đến năm 2020. Định kỳ rà soát, cập nhật các chương trình, kế hoạch về công tác hội nhập kinh tế của tỉnh đảm bảo phù hợp với chỉ đạo chung của Chính phủ và hướng dẫn, định hướng cụ thể của Bộ Công Thương.

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp lớn để thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, công nghiệp sạch,… có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tăng thu ngân sách. Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 2-3 khu công nghiệp mới và 10 cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hạ tầng đi vào hoạt động. Tập trung giải quyết tốt các công việc còn tồn đọng trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, quản lý các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt, đặc biệt là các khu công nghiệp có điều kiện thuận lợi trong xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư như Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Khu công nghiệp Minh Quang và Khu công nghiệp Minh Đức.

- Tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh và thỏa đáng các khiếu nại đối với các vi phạm trong kinh doanh góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là thủ tục hành chính nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, xuất khẩu, thuế…, phát huy hiệu quả việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc và điều hành qua mạng Internet tại tất cả các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của bộ phận "Một cửa” các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương và công bố công khai kết quả đánh giá, chỉ đạo nhắc nhở các sở, ngành, địa phương đạt điểm đánh giá thấp khắc phục, sửa đổi quy trình làm việc, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính,… tạo thuận lợi tối đa cho việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

- Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh, những lĩnh vực cần được ưu tiên phát triển như may mặc, da giầy, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ sản phẩm công nghệ cao.

-Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu; liên doanh, liên kết với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tích cực thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

- Tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; các chương trình xúc tiến đầu tư theo kế hoạch hàng năm; phát triển thương mại điện tử, tập huấn và cập nhật thông tin hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp.

- Chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực hiện chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường; ưu tiên thu hút các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm ưu tiên của tỉnh.

- Nghiên cứu xác định các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, xây dựng và thực hiện các chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước phát triển bền vững.

3. Phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường

- Rà soát và triển khai các cơ chế, hệ thống quản lý nhằm tăng cường tính công khai minh bạch, nâng cao tính pháp lý và giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch trên thị trường.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý thị trường góp phần đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá, vi phạm pháp luật cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để khuyến khích đầu tư cho sáng tạo, phát triển và đổi mới công nghệ.

- Thực thi tốt các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách của nhà nước và tích cực hỗ trợ việc hình thành, phát triển các loại thị trường vốn, khoa học công nghệ, lao động,... trên địa bàn tỉnh.

4. Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, các quy trình sản xuất hiện đại, an toàn,… Chú trọng thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản của tỉnh có tiềm năng và lợi thế; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, gắn kết người nông dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của địa phương.

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức thực hiện Dự án đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020; phát triển và ứng dụng mô hình sản xuất nông nghiệp cao; nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn kết hợp hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đối với người nông dân trong sản xuất, thâm canh, đặc biệt là việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, các quy trình sản xuất an toàn nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn hướng tới xuất khẩu.

- Đẩy nhanh phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.

5. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, các luật tài nguyên đã được ban hành;

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi rác xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào,…

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho mọi đối tượng. Khuyến khích các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh sử dụng các công nghệ mới sạch hơn, sử dụng tối ưu các nguyên vật liệu, giảm bao bì và đóng gói sản phẩm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; kiểm soát phòng ngừa các nguồn ô nhiễm gây tác động xấu đến môi trường; thực hiện tốt việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về môi trường giữa các lực lượng, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm, công khai, minh bạch các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

6. Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực

- Thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 về quy mô, cơ cấu, cấp trình độ, ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật chất lượng cao cho thị trường lao động.

- Đẩy mạnh thực thi các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong hệ thống trường phổ thông, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Gắn việc phát triển các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo với phát triển nguồn nhân lực phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các chế độ ưu đãi về sử dụng đất đai, giảm tiền thuê đất, vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng các cơ sở phát triển nhân lực; tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển nhân lực. Thực hiện chính sách nhà ở, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực tập trung sản xuất công nghiệp. Xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động và dịch vụ về đào tạo, tìm kiếm, giới thiệu việc làm.

- Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo cho cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến hội nhập kinh tế quốc tế. Từng bước hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao theo chuẩn khu vực và từng bước tiến tới chuẩn quốc tế.

- Bố trí cán bộ làm công tác nghiên cứu hội nhập kinh tế quốc tế tại các đơn vị ổn định, lâu dài đảm bảo khả năng theo dõi, tổng hợp tình hình.

7. Củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực cơ quan đầu mối về công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nhằm đảm bảo cho công tác hội nhập được triển khai thống nhất, xuyên suốt gắn kết chặt chẽ với hội nhập quốc tế trên tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và đơn vị trong tỉnh, giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc triển khai chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược, chương trình hành động, đề án phát triển kinh tế... để phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả nền kinh tế trong cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình về hội nhập kinh tế quốc tế để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh và đề xuất phương hướng giải quyết.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

- Tăng cường tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo và chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến các cam kết, trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi của Việt Nam khi tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới nhằm tạo sự kiên định và đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chương trình, sự kiện, hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế có sự tham gia của Việt Nam.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm bảo đảm việc chia sẻ thông tin giữa các sở, ban, ngành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình hội nhập trong nước và quốc tế.

- Từng bước xây dựng chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế trên các trang thông tin của tỉnh; nghiên cứu xây dựng chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của Chương trình hành động này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo xây dựng thành các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch, chương trình công tác hàng năm và chương trình hành động cụ thể của sở, ngành, địa phương mình. Đối với các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể đã được xác định tại Chương trình hành động này, yêu cầu các cơ quan chủ trì và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu.

2. Giao Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế của tỉnh tham mưu với Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế và Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh trong công tác chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai Chương trình hành động này, định kì hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

DANH MỤC

NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Kèm theo Chương trình hành động của UBND tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số 380 /QĐ-UBND ngày 04/02/2016)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời hạn hoàn thành

1

Xây dựng và hoàn thiện các chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch, đề án về hội nhập quốc tế từ nay đến 2020

CQ thường trực các Ban HNQT

Các sở, ngành, địa phương

Kế hoạch, đề án

2016

2

Tham mưu về cơ chế chính sách, hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành

Chương trình Xúc tiến thương mại

Hàng năm

3

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và của tỉnh.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Các mục tiêu CCHC của tỉnh

Hàng năm

4

Tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quyết định

2016

5

Triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành

Báo cáo

2016-2020

6

Triển khai Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương

Các sở, ngành, DNXK

Các chương trình

Hàng năm

7

Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương, DN, cơ sở SXCN

Các chương trình, đề án

Hàng năm

8

Triển khai chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2015-2020

Sở Công Thương

Các sở, ngành, DN

 

Hàng năm

9

Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp; Quy hoạch phát triển điện lực; Quy hoạch phát triển thương mại; Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ, Quy hoạch xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quy hoạch

2015-2020

10

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh LPG, Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến 2025 xét đến 2035

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quy hoạch

2016

11

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Hưng Yên giai đoạn 2016-2025 định hướng đến 2030

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quy hoạch

2016-2017

12

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các xã trong tỉnh

Các xã được công nhận NTM

Hàng năm

13

Triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các địa phương

Báo cáo kết quả triển khai

Hàng năm

14

Tiếp tục triển khai, áp dụng mô hình nuôi trồng an toàn VIETGAP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các địa phương, DN

Báo cáo kết quả triển khai

Hàng năm

15

Triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi, Luật Bảo vệ môi trường, các luật tài nguyên và các văn bản pháp luật có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tập huấn, tuyên truyền

Từ 2015

16

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát

Hàng năm

17

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Các doanh nghiệp

Hội nghị, tập huấn

Hàng năm

18

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp ngành công thương trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra bảo vệ môi trường ngành công thương

2016-2020

19

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; đẩy mạnh thông tin về hiệu quả hoạt động dạy nghề, kết quả đào tạo nghề. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy nghề, nhất là cho lao động ở nông thôn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chương trình, kế hoạch

2015-2016

20

Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Các lớp đào tạo, tập huấn

Hàng năm

21

Tập huấn đào tạo dành riêng cho các cán bộ làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương

BCĐ HNQT tỉnh

Các sở, ngành, huyện, thành phố

Các chương trình đào tạo

Hàng năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 380/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu380/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 380/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 380/QĐ-UBND chương trình hành động 49/NQ-CP phát triển nhanh bền vững Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 380/QĐ-UBND chương trình hành động 49/NQ-CP phát triển nhanh bền vững Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu380/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Minh Ngọc
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 380/QĐ-UBND chương trình hành động 49/NQ-CP phát triển nhanh bền vững Hưng Yên 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 380/QĐ-UBND chương trình hành động 49/NQ-CP phát triển nhanh bền vững Hưng Yên 2016

         • 04/02/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/02/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực