Quyết định 3801/QĐ-UBND

Quyết định 3801/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt năm 2016 và lộ trình điều chỉnh từ năm 2017-2018 các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Bình Định cung cấp

Quyết định 3801/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt lộ trình Bình Định 2017 2018 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 22/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3801/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt lộ trình Bình Định 2017 2018 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3801/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT NĂM 2016 VÀ LỘ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TỪ NĂM 2017 - 2018 CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN DO TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CUNG CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 947/TTr-STC-GCS ngày 29/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt năm 2016 và lộ trình điều chỉnh từ năm 2017 - 2018 các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp (đơn giá chưa bao gồm thuế VAT) cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

2. Khoản chi phí sửa chữa lớn (tính bằng 20% mức khấu hao tài sản 15 năm) được tính hàng năm trong giá thành nước sạch nếu trong năm Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn không sử dụng hết thì được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định để có nguồn sửa chữa, duy tu, nâng cấp công trình nước sạch khi bị xuống cấp, hư hỏng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc cung ứng nước sạch theo đơn giá được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế các Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 9/10/2012; Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 và Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Thạnh; Tây Sơn, Tuy Phước, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3801/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3801/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2016
Ngày hiệu lực27/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3801/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3801/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt lộ trình Bình Định 2017 2018 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3801/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt lộ trình Bình Định 2017 2018 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3801/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành27/10/2016
        Ngày hiệu lực27/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3801/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt lộ trình Bình Định 2017 2018 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3801/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt lộ trình Bình Định 2017 2018 2016