Quyết định 381/QĐ-QLCL

Quyết định 381/QĐ-QLCL năm 2014 về tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 381/QĐ-QLCL 2014 tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1416/QLCL-CL1 ngày 04/8/2014 cho phép Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Chất lượng thủy sản và Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức van toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, gồm:

1. Tài liệu tập huấn kiến thức chung về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 1)

2. Bộ câu hỏi và đáp án đánh giá kiến thức chung về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 2)

3. Tài liệu tập hun kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sn (Phụ lục 3)

4. Bộ câu hỏi và đáp án đánh giá kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 4)

5. Quy định về việc xây dựng bộ đề và cách thức lựa chọn đ đ tổ chức kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 5)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sn theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Bộ Y tế; Bộ Công Thương (để biết);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 381/QĐ-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu381/QĐ-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2014
Ngày hiệu lực12/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 381/QĐ-QLCL

Lược đồ Quyết định 381/QĐ-QLCL 2014 tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 381/QĐ-QLCL 2014 tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu381/QĐ-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành12/09/2014
        Ngày hiệu lực12/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 381/QĐ-QLCL 2014 tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 381/QĐ-QLCL 2014 tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

            • 12/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực