Quyết định 381/QĐ-UBND

Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 381/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình (phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ 21 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ban hành tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính Phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, VP11/
ĐN/KSTTHC2018

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

25 ngày làm việc kể kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

9

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

2

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngay 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

4

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngay 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngay 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ hành chính TTHC

Ghi chú

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

2

 

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

3

 

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

4

 

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

5

 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

6

 

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

7

 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

8

 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

2

 

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

3

 

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

4

 

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

5

 

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

6

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

7

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

8

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

III

Thủ tục hành chính cấp xã

1

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

2

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

3

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

4

 

Thủ tục tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

5

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 381/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu381/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2018
Ngày hiệu lực20/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 381/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 381/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 381/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu381/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành20/07/2018
        Ngày hiệu lực20/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 381/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 381/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Ninh Bình

            • 20/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực