Quyết định 381/QĐ-UBND

Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 2037/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 381/QĐ-UBND 2019 Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH ĐẮK NÔNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/QĐ-UBND

Đk Nông, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2037/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK NÔNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THUÊ HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP ỨNG DỤNG MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 43/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 76/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 176/TTr-VPUBND ngày 12/3/2019; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 65/STC-GCS ngày 08/01/2019 và Công văn số 366/STC-GCS ngày 26/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

a) Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020.

Điều chỉnh thành: Phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2021.

b) Khoản 1, Điều 1: Tên Kế hoạch: Thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020.

Điều chỉnh thành:

Tên Kế hoạch: Thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hp ứng dụng Một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2021.

c) Khoản 8, Điều 1: Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2018 - 2020: Khoảng 5.236.000.000 đồng.

Điều chỉnh thành:

Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2019 - 2021: Khoảng 5.236.000.000 đồng.

d) Khoản 10, Điều 1: Thời gian thực hiện 03 năm, từ 2018 đến 2020.

Điều chỉnh thành:

Thời gian thực hiện 03 năm, từ 2019 đến 2021.

đ) Khoản 13, Điều 1: Thời gian bắt đầu thuê: Năm 2018.

Điều chỉnh thành:

Thời gian bắt đầu thuê: Năm 2019.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chtịch UBND tỉnh Đk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC, KGVX, TTĐT, CNXD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 381/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu381/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2019
Ngày hiệu lực28/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 381/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 381/QĐ-UBND 2019 Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 381/QĐ-UBND 2019 Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu381/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrần Xuân Hải
        Ngày ban hành28/03/2019
        Ngày hiệu lực28/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 381/QĐ-UBND 2019 Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 381/QĐ-UBND 2019 Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến Đắk Nông

            • 28/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực