Quyết định 3810/QĐ-UBND

Quyết định 3810/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3810/QĐ-UBND 2013 triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3810/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại";

Căn cứ Quyết định số 2308/QĐ-BTP ngày 17/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” tại tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1320/TTr-STP ngày 09/10/2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3810/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại"; Quyết định số 2308/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa”; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xác định nhiệm vụ, công việc cụ thể cho các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện thành công thí điểm chế định Thừa phát lại theo Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại" và Quyết định số 2308/QĐ-BTP ngày 17/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa".

2. Yêu cầu:

- Quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp và việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại để phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thành công việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại; đồng thời, bảo đảm yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quán triệt chủ trương, mục đích; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

1.1. Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

1.2. Tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương, mục đích của việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, công chức về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chủ trương này; đồng thời, quán triệt trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc chỉ đạo, triển khai Đề án thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa.

- Thành phần tham dự Hội nghị: Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung Hội nghị: Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; phổ biến nội dung của Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại", Quyết định số 2308/QĐ-BTP ngày 17/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa" và các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp

2.1. Xây dựng nội dung chuyên trang về Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thanh Hóa trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và liên kết trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt quá trình thực hiện thí điểm.

2.2. Mở chuyên mục hoặc làm các phóng sự để thông tin, tuyên truyền về Thừa phát lại với nội dung phù hợp đến các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt quá trình thực hiện thí điểm.

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp.

2.3. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về chế định Thừa phát lại cho từng nhóm đối tượng cụ thể với nội dung phù hợp.

a) Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã, báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở, Tổ trưởng Tổ dân phố:

- Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

b) Đối với lực lượng Công an tỉnh:

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp.

c) Đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tỉnh:

- Đơn vị thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp.

d) Đối với khối ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

đ) Đối với các cán bộ, công chức và viên chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

e) Đối với đội ngũ luật sư, luật gia: Đoàn Luật sư tỉnh và Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Từ Qu‎ý IV năm 2013.

2.4. Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến pháp luật về Thừa phát lại

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I năm 2014.

2.5. Trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu và cung cấp thông tin về Thừa phát lại khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt quá trình triển khai thực hiện thí điểm.

3. Công tác phối hợp, hỗ trợ để thực hiện thành công thí điểm Thừa phát lại tại Thanh Hóa

- Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Thừa phát lại thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ công.

+ Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ Thừa phát lại trong việc thi hành án tại các huyện có Văn phòng Thừa phát lại hoạt động thí điểm.

+ Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại trong việc thi hành án và đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tác nghiệp của Thừa phát lại.

+ Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông tin cho Sở Tư pháp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tống đạt các văn bản của Tòa án, các văn bản về thi hành án và trong hoạt động thi hành án của Thừa phát lại; phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân.

4. Chính sách hỗ trợ cho các Văn phòng Thừa phát lại

Trong thời gian thực hiện thí điểm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho các văn phòng Thừa phát lại.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nghề Thừa phát lại

5.1. Đào tạo nghề Thừa phát lại

- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ tham dự các khóa đào tạo nghề Thừa phát lại cho những người có nhu cầu để tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

+ Thời gian thực hiện: Quý‎ IV năm 2013 và năm 2014.

5.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5.3. Phát triển các Văn phòng Thừa phát lại

- Thành lập 04 Văn phòng Thừa phát lại tại: Thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn, huyện Tĩnh Gia.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

6. Tổ chức sơ kết và tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại

6.1. Tổ chức sơ kết chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2014

6.2. Tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thanh Hóa

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo công tác phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

- Hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ triển khai Đề án thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

2. Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

4. Đề nghị Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh, địa phương có chương trình, kế hoạch giám sát hoạt động Thừa phát lại trong quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương.

5. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan được giao chủ trì được cân đối, bố trí vào nguồn ngân sách thường xuyên hàng năm.

- Giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành trong việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện việc tống đạt văn bản của Thừa phát lại cho các cơ quan Tòa án trên địa bàn tỉnh, gửi Tòa án nhân dân tối cao.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện việc tống đạt văn bản của Thừa phát lại cho các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3810/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3810/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2013
Ngày hiệu lực30/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3810/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3810/QĐ-UBND 2013 triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3810/QĐ-UBND 2013 triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3810/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành30/10/2013
        Ngày hiệu lực30/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3810/QĐ-UBND 2013 triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Thanh Hóa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3810/QĐ-UBND 2013 triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Thanh Hóa

         • 30/10/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/10/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực