Quyết định 3811/QĐ-UBND

Quyết định 3811/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Quyết định 13/2014/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3811/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3811/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2014/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 9592/SLĐTBXH-PC ngày 10 tháng 7 năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3285/STP-KTrVB ngày 20 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đính chính Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý, như sau:

Tại phần viện dẫn cơ sở pháp lý ban hành Quyết định đã viết là: “ Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh”.

Nay sửa lại là: “Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ -CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Các nội dung khác của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- VP Đoàn Đại biểu QH và HĐND TP;
- Các Sở - ngành, Đoàn thể TP;
- VPUB: Các PVP,
- Phòng VX, TCTMDV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX-TC) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3811/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3811/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2014
Ngày hiệu lực 06/08/2014
Ngày công báo 01/09/2014
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3811/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3811/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3811/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3811/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành 06/08/2014
Ngày hiệu lực 06/08/2014
Ngày công báo 01/09/2014
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 3811/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3811/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh

 • 06/08/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/09/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/08/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực