Quyết định 3817/QĐ-UBND

Quyết định 3817/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3817/QĐ-UBND kế hoạch quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3817/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 1785/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 18 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);          
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT + NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đến mọi tng lp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức;

- Triển khai hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính;

- Xác định trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc hướng dẫn thi hành Nghị định s81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban ngành, y ban nhân dân cp huyện, cấp xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính;

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo triển khai có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành các quy định vxử lý vi phạm hành chính;

- Thực hiện nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác quản lý, xử lý vi phạm bành chính;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành pháp luật vxử lý vi phạm hành chính;

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định s81/2013/NĐ-CP Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thng nht công tác thi hành pháp lut v xlý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Khánh Hòa và các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2017.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính; công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Trưởng phòng Tư pháp cp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ t: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính:

a) Sở Tư pháp tham mưu y ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật vxử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

b) Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tchức kim tra công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

3. Xây dựng cơ s dữ liệu, cơ s vật chất thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Hoàn thiện Chuyên mục đăng tải thông tin tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

b) Sở Tư pháp tham mưu y ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quc gia vxử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Phối hợp với Bộ Tư pháp tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí phục vụ cho công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính tham mưu y ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm trin khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực phi hp với Sở Tư pháp thc hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn và có văn bản báo cáo, đề xuất, kiến nghị gửi y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đ xem xét giải quyết.

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc trin khai thực hiện kế hoạch; đồng thời tổng hợp, tham mưu, đ xut UBND tnh giải quyết các vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong quá trình trin khai thực hiện.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THỐNG KÊ

Nội dung báo cáo thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (báo cáo theo Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BTP Đ cương báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính) thuộc phm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan đơn vị.

Nội dung thống kê theo các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị báo cáo: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan Trung ương tại địa phương, các cơ quan được tchức theo ngành dọc.

- Đơn vị tổng hợp: Sở Tư pháp.

- Thời hạn báo cáo:

+ Trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng (thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau). Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh để gửi vBộ Tư pháp trước ngày 20/4/2017;

+ Trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm (thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau). Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh để gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 20/10/2017;

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3817/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3817/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3817/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3817/QĐ-UBND kế hoạch quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3817/QĐ-UBND kế hoạch quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa 2017 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3817/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực08/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3817/QĐ-UBND kế hoạch quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa 2017 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3817/QĐ-UBND kế hoạch quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa 2017 2016

         • 08/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/12/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực