Quyết định 382/QĐ-UBND

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 382/QĐ-UBND 2017 giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CHO THUÊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo Bảng giá đất của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 389/TTr-TNMT ngày 20/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất phù hợp với giá thị trường cho Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội và Công ty TNHH Khải Thừa - Việt Nam thuê đất, trả tiền thuê đất một lần đthực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có biu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện: Hiệp Hòa, Lục Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Lưu: VT, KT
Tú.
Bản điện tử:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT, TPKT, ĐTTNMT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

BIỂU CHI TIẾT

GIÁ ĐẤT NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Địa điểm

Diện tích (m2)

Giá đất (đồng)

Thời gian thuê đất (năm)

Giá trị thửa đất (đồng)

1

Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội

Tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa

49.497,8

534.758

47,58

26.469.365.000

2

Công ty TNHH Khải Thừa - Việt Nam (gia hạn thời gian thuê đất)

Cụm công nghiệp Già Khê, huyện Lục Nam

73.596,5

87.686

11

6.453.383.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 382/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 382/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 06/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 382/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 382/QĐ-UBND 2017 giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 382/QĐ-UBND 2017 giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư Bắc Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 382/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 06/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 382/QĐ-UBND 2017 giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 382/QĐ-UBND 2017 giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư Bắc Giang

  • 06/07/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/07/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực