Quyết định 3823/QĐ-UBND

Quyết định 3823/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bưu chính Sở Thông tin Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 3588/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Bưu chính Sở Thông tin Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 21/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bưu chính Sở Thông tin Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3823/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI  LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1250/TTr-STTTT ngày 22/9/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1229/STP-KSTTHC ngày 25/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k t ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Th trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TIN THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3823/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Bưu chính

1

Cấp Giấy phép bưu chính

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

Cấp lại Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

2. Danh mc thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi b TTHC

Lĩnh vực: Bưu chính

1

T-THA-287508-TT

Cấp Giấy phép bưu chính

Do Thông tư số 185/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

2

T-THA-287509-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

3

T-THA-287510-TT

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

T-THA-287511-TT

Cấp lại Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

T-THA-287512-TT

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6

T-THA-287513-TT

Cấp lại văn bn xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3823/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3823/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3823/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bưu chính Sở Thông tin Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bưu chính Sở Thông tin Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3823/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bưu chính Sở Thông tin Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bưu chính Sở Thông tin Thanh Hóa