Quyết định 3824/QĐ-UBND

Quyết định 3824/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3824/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3824/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền đa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tc hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BCT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1020/TTr-SCT ngày 22/9/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1263/STP-KSTTHC ngày 31/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính được chun hóa; 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC -
VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

(Công bố kèm theo Quyết định số: 3824/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10  năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa về nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

1

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do hết hiệu lực

4

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

II. Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng

5

Cấp Giy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

6

Cấp sa đi, b sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm

7

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm do hết hiệu lực

8

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng

1

T-THA-228924-TT

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Lý do công bố bãi bỏ trên CSDLQG về TTHC: Do được chuẩn hóa về nội dung

2

T-THA-228925-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

3

T-THA-228926-TT

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (đối với trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực)

4

T-THA-228927-TT

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (đối với trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3824/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3824/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3824/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3824/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3824/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3824/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành09/10/2017
       Ngày hiệu lực09/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3824/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3824/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Thanh Hóa